Nieuws

Opheffen loonkloof in de zorg

Twee jaar na het advies van de SER om de loonachterstand van zorgmedewerkers weg te werken is het tegenovergestelde gebeurd. De salarissen zijn ten opzichte van de marktsector en de overheid juist verder achteropgeraakt. In bijgaande brief doen ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN verenigd in de BoZ een beroep op de bewindslieden van VWS om het achterblijven van de loonruimteontwikkeling bij te stellen.

Lees Meer

‘BoZ: Kamer blijf Integraal Zorgakkoord volop steunen’

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) volop te blijven steunen. De integrale uitvoering van het IZA is volgens de BoZ nodig om alle uitdagingen waar de zorg in Nederland voor staat aan te kunnen.

De aanpak van de arbeidsmarktproblematiek en het oplossen van het vraagstuk van de toenemende zorgvraag mogen niet worden stilgezet, stelt de BoZ. De uitvoering van de hervormingsagenda over verbeteringen in de jeugdzorg, de WOZO beweging in de langdurige zorg en de toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking moeten doorgang kunnen vinden. Teveel mensen die in de knel zitten kunnen niet langer op zorg wachten, aldus de BoZ.

In het IZA werken alle zorgpartijen samen en de BoZ vraagt dat ook van de politiek. Om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen in Nederland vraagt de BoZ aan de Tweede Kamer om geen vertraging te laten ontstaan in de uitvoering van het IZA door hiermee verbonden wetgeving niet controversieel te verklaren en financiële knelpunten te helpen oplossen. Alleen als we samen echt de schouders onder deze grote opgave zetten, kunnen we zorg voor iedereen in Nederland, platteland of stad, arm of rijk, beschikbaar houden in de toekomst.

De komende tijd heeft de Kamer kansen om door te pakken en verdere afspraken te maken over de benodigde randvoorwaarden die samengaan met de hoognodige transities in de zorg. Aanvullend zijn investeringen nodig voor de uitvoering van het SER-advies (Aan de slag voor de zorg) en de verduurzamingsopgave.

De BoZ is het samenwerkingsverband van Actiz, NFU, NVZ, de Nederlandse ggz en VGN.

Lees Meer

Sabine Scheer nieuwe secretaris BoZ

 

Per 1 september start Sabine Scheer als secretaris van de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Zij volgt daarmee Johan van der Spek op. In de BoZ werken ActiZ, de Nederlandse GGZ, NFU, NVZ en de VGN samen, met als doel gezamenlijke belangen te behartigen, beleid af te stemmen en informatie uit te wisselen.

 

Samenwerking op alle niveaus in de zorg
Sabine Scheer gelooft sterk in samenwerking op alle niveaus in de zorg. “De kracht van de gezamenlijkheid is echt een meerwaarde om vooruit te komen. Samen bereik je meer. Door inhoudelijk met elkaar af te stemmen met een gezamenlijk doel voor ogen, is het vaak makkelijker vermeende belangentegenstellingen te overbruggen dan op het eerste gezicht mogelijk lijkt.

 

Inhoudelijke opdracht BoZ in verbinden van vijf branchebelangen
“De zorg staat onder druk en we moeten werken aan een toegankelijke, goede en betaalbare zorg. Ik verwacht dat de BoZ de komende jaren meer dan ooit een inhoudelijke opdracht heeft in het verbinden van de vijf branchebelangen”, aldus de huidige BoZ-voorzitter Bertine Lahuis. “Sabine is met haar ruime ervaring op de werkgeversthema’s in de zorg, haar brede netwerk en inspirerende persoonlijkheid, een aanwinst voor de BoZ. Ze heeft een achtergrond als arbeidsrechtjurist. Velen zullen haar misschien al kennen van haar tijd als programmamanager Arbeidsmarkt bij de NVZ.”

Lees Meer

Afscheid Johan van der Spek

Op 30 mei 2023 neemt Johan van der Spek afscheid als secretaris van de BoZ. Sinds 2006 is Johan het gezicht geweest van de BoZ en heeft hij als secretaris op vele manieren bijgedragen aan de samenwerking tussen ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN . Hij verlaat de BoZ om per 1 juni 2023 als manager kerntaken bij de NFU aan de slag te gaan.

Lees Meer

Nieuw BoZ-model klokkenluidersregeling

Op 18 februari 2023 is de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet huis voor klokkenluiders.
Klik hier voor een infographic met daarin de belangrijkste wijzigingen. Bestaande regelingen moeten worden aangepast aan nieuwe beschermingsmaatregelen voor klokkenluiders.

Onder de vorige wet moest de melder aantonen dat hij een melding had gedaan, dat hij was benadeeld en dat de benadeling kwam door die melding. Volgens de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders hoeft hij alleen aan te tonen dat hij met redelijke gronden heeft gemeld en dat hij is benadeeld. De nieuwe wet gaat uit van het vermoeden dat de benadeling het gevolg is van de melding of openbaarmaking. De bewijslast ten aanzien van het verband tussen de benadeling en de melding is verschoven naar de werkgever. Het is nu aan de werkgever (die de benadelende maatregel heeft genomen) om aan te tonen dat de benadeling niet het gevolg is van de melding.
Klik hier voor verdere informatie over de nieuwe wet.

De BoZ heeft de modelregeling voor klokkenluiders aangepast aan de nieuwe wet.
Klik hier voor het model in word.
Klik hier voor het model in pdf.

 

Lees Meer

BoZ modelverwerkersovereenkomst vernieuwd

De BoZ heeft eind 2017 in het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een modelverwerkersovereenkomst ontwikkeld. Anno eind 2022 werd het hoog tijd voor een update daarvan. Hieronder treft u een geactualiseerde versie in het Nederlands en in het Engels aan.

Om goede zorg te kunnen verlenen is het in de gezondheidszorg noodzakelijk dat dossiers van cliënten worden aangelegd. Die bevatten daardoor zeer gevoelige gegevens. Het recht op privacy en de daarop gebaseerde wetgeving brengt mee dat degenen die deze persoonsgegevens verwerken daar heel zorgvuldig mee omgaan. Daarom is het essentieel om daarover goede afspraken te maken met partijen die in opdracht van zorginstellingen met deze bijzondere persoonsgegevens te maken krijgen, zodat die gegevens te allen tijde veilig en verantwoord worden verwerkt. Met een zogeheten verwerkersovereenkomst kunnen (en moeten) daarover met de opdrachtnemer afspraken worden gemaakt.

Download hier de modelverwerkersovereenkomst in word

Download hier de toelichting op de modelverwerkersovereenkomst in word

Download hier de modelverwerkersovereenkomst als pdf

Download hier de toelichting op de modelverwerkersovereenkomst als pdf

Download hier Engelse versie van de modelverwerkersovereenkomst in word (English)

Download hier Engelse versie van de toelichting op de modelverwerkersovereenkomst in word (English)

Download hier Engelse versie van de modelverwerkersovereenkomst als pdf (English)

Download hier Engelse versie van de toelichting op de modelverwerkersovereenkomst als pdf (English)

Lees Meer

Collectieve regeling voor zorgmedewerkers met long-COVID

De minister voor Langdurige Zorg en Sport heeft de BoZ verzocht om met werknemersorganisaties tot een collectieve regeling te komen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten. De BoZ heeft besloten dat een publieke regeling de aangewezen weg is om hierin te voorzien. In een brief aan de minister wordt dit toegelicht.

Lees Meer

Wet bescherming klokkenluiders aangenomen

24 januari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet is een implementatie van een Europese Richtlijn. De Tweede Kamer was in december 2022 akkoord gegaan met de nieuwe wet. Hier is een lang wetgevingstraject aan voorafgegaan waarbij er meerdere keren wijzigingen zijn doorgevoerd in het wetsvoorstel.

Omdat de het wetsvoorstel nog onderhevig was aan wijzigingen is gewacht met de ontwikkeling van een nieuw BoZ-model voor de klokkenluidersregeling. Dit is nu ter hand genomen en de BoZ verwacht het nieuwe model dit voorjaar te publiceren.

De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 in werking getreden. Werkgevers in de private sector met 50 tot 249 werknemers hebben tot 17 december 2023 de tijd om de bestaande procedure voor het melden van (een vermoeden van) een misstand aan te passen.  Klik hier voor een infographic met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Lees Meer

BoZ reageert op wetsvoorstel integere bedrijfsvoering

Zorgmiddelen moeten naar de zorg, niet naar ondernemers, bestuurders of zorgprofessionals die hun eigen belang boven dat van goede zorg stellen. De intentie van het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) dat er aan dat probleem iets moet gebeuren, steunt de BoZ volledig. Het doel is goed. De wet zal publiekrechtelijk toezicht introduceren of versterken op onderdelen van de bedrijfsvoering van de zorg. De onderbouwing dat daarmee de problemen echt worden opgelost, overtuigt echter niet.
Het wetsvoorstel stamt nog van voor het IZA en is daarmee niet in lijn daar waar het bevorderen van vertrouwen en verminderen van administratieve lasten betreft. De BoZ pleit ervoor om het wetsvoorstel te heroverwegen.
Het wetsvoorstel grijpt diep in op de zelfregulering van de zorgsector op een domein (integriteit) dat zich voor een belangrijk deel niet via wetten en toezicht laat reguleren.
De brancheorganisaties zijn gaarne bereid om opnieuw met de overheid in gesprek te gaan over de mogelijke bijdrage van de Governancecode Zorg aan de oplossing van de geschetste problemen en die op een hoger plan te brengen.

Lees hier de complete BoZ-reactie op het wetsvoorstel

Lees Meer

Aan de slag met informatieveilig gedrag in de zorg

Op 7 april 2022 lanceert het programma ‘Informatieveilig gedrag in de zorg’ de website Informatieveiliggedragzorg.nl: een toegankelijke en gestructureerde weergave van de eerder ontwikkelde Wegwijzer Aan de slag met informatieveilig gedrag. U ziet direct welke stappen u kunt nemen om het informatieveilige gedrag van uw medewerkers te verbeteren.

Het programma bestaat sinds 2020 en werd de eerste twee jaar uitgevoerd door Stichting ICTU in opdracht van ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg, en het ministerie van VWS. Op 1 april heeft ICTU het programma overgedragen aan ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. ECP richt zich vooral op het verspreiden, toelichten en ondersteunen van de gedragsaanpak. Het doel is dat veel meer zorgorganisaties effectieve interventies kiezen om gedragsverandering bij zorgprofessionals te bereiken op het gebied van informatieveiligheid.

Ga naar www.informatieveiliggedragzorg.nl .

Lees Meer