Nieuws

Rookvrije zorg: actualisatie juridisch kader

Juristen van de Brancheorganisaties in de zorg (BoZ) hebben het juridisch kader rookvrije zorg geactualiseerd. De nieuwe versie treft u bij dit bericht aan.
Met de actualisatie is vooral beoogd de leesbaarheid te vergroten. Deze herziene versie van het juridisch kader rookvrije zorg bevat geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het juridisch kader rookvrije zorg d.d. 7 december 2021. Er zijn tekstuele wijzigingen aangebracht zodat het kader beter leesbaar is en er is een extra paragraaf toegevoegd met jurisprudentie en literatuur.

 

download hier het juridisch kader rookvrije zorg 2024

Lees Meer

Gesprekken Fiscaal Kader ZZP Zorg opgeschort

De brancheorganisaties in de zorg en Zorgthuisnl (BoZ+) hebben in het afgelopen jaar met de ministeries van VWS, SZW en Financiën gewerkt aan het realiseren van een Fiscaal Kader ZZP Zorg rond de inzet van zzp’ers in de zorg. Dit kader moet meer duidelijkheid geven over de fiscale wet- en regelgeving voor de loonheffingen rond de inhuur van zzp’ers in de zorg.

In praktijk blijkt nu dat er bij de Belastingdienst en de betrokken ministeries onvoldoende draagvlak bestaat voor het gezamenlijk publiceren en uitrollen van het Fiscaal Kader ZZP Zorg. In tegenstelling tot waar de zorgbranches vanuit gingen, wordt m.n. door de Belastingdienst bij de beoordeling van de arbeidsrelatie de zorgcontext onvoldoende meegenomen. Daarmee komt de continuïteit en kwaliteit van zorg nog meer onder druk te staan.

Omdat het handhavingsmoratorium (Wet Dba) van de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 vervalt en er daarom bij zorgorganisaties een grote informatiebehoefte bestaat over de inzet van zzp’ers is het belangrijk dat de wet- en regelgeving rond de inzet van zzp-ers duidelijk is.

De BoZ+ partijen zien zich hierdoor genoodzaakt om het gesprek over het beheersingsmodel Zorg met de overheid op te schorten en hebben dit ook aan de bewindspersonen van VWS, SZW en Financiën medegedeeld. In plaats daarvan is door de branches zelf ondersteunend materiaal voor de leden ontwikkeld. Dit materiaal zullen de BoZ+ partijen nu zelf naar hun leden gaan verspreiden.

De BoZ+ beoogt hiermee het doel te bereiken dat ons allen voor ogen stond en staat: het zorgbreed tegengaan van schijnzelfstandigheid en het beperken van fiscale risico’s.

De BoZ+ heeft de intentie om te bezien of op dit thema een vorm van samenwerking met de overheid op termijn weer mogelijk is.

De BoZ+ partijen zijn ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ, VGN en Zorgthuisnl.

Lees Meer

BoZ richting Kamerdebat: extra geld voor arbeidsvoorwaarden

ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) pleiten ervoor om extra geld voor arbeidsvoorwaarden in de zorg beschikbaar te stellen. Dat doen de werkgeversorganisaties richting het commissiedebat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg op 6 maart. De koepels roepen Kamerleden op om gevolg te geven aan een eerder verschenen SER-advies om de loonkloof te dichten van specifieke groepen zorgprofessionals en medewerkers die onder marktniveau worden beloond.

 

Ook vraagt de BoZ in haar brief aandacht voor een kostendekkende vergoeding van regulier en strategisch opleiden binnen de zorg en het wegnemen van belemmeringen voor regionaal werkgeverschap en het delen van personeel. Daarvoor is nodig dat wet- en regelgeving samenwerking tussen zorgorganisaties stimuleert in plaats van tegenwerkt. De BoZ is van mening dat er onvoldoende vordering wordt gemaakt met de uitwerking van eerdere afspraken hierover in het licht van de arbeidsmarktproblemen.

 

Lees hier de brief aan de vaste kamercommissie voor VWS d.d. 1 maart 2024
Lees hier bijlage 1: inbreng van werknemers- en werkgeversorganisaties voor het AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 21 juni 2022
Lees hier de brief van de BoZ aan de informateur d.d. 25 januari 2024

Lees Meer

Oproep aan de informateur

ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), hebben een brief gestuurd naar de informateur waarin zij een aantal aanbevelingen doen voor het realiseren van toekomstbestendige zorg. De oproep is om deze aanbevelingen te vertalen in een krachtige zorgparagraaf in het nieuwe regeerakkoord.

Lees Meer

Aafke Zwart coördinator duurzaamheid BoZ

Aafke Zwart is per 1 december 2023 gestart in de nieuwe functie van coördinator duurzaamheid bij de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ). In de BoZ werken ActiZ, de Nederlandse GGZ, NFU, NVZ en de VGN samen, met als doel gezamenlijke belangen te behartigen, beleid af te stemmen en informatie uit te wisselen.

Duurzaamheid in de zorg een paradox
De klimaatcrisis is een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Klimaatverandering en milieuverontreiniging leiden tot steeds meer en andersoortige zorgvragen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld infectieziekten en hittestress. In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van broeikasgassen, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Met het leveren van zorg draagt de sector dus bij aan de klimaatcrisis. Het is deze paradox die we in de zorg samen willen en gaan doorbreken.

Samen werken aan Duurzame Zorg
Aafke Zwart gelooft sterk in samenwerking als katalysator voor duurzaamheid, zowel voor passende zorg als een gezonde leefomgeving. ‘In mijn rol als coördinator van de brancheorganisaties voor de uitvoeringsagenda Green Deal ‘Samen werken aan Duurzame Zorg’, zie ik duurzaamheid én samenwerken als voorwaarden voor een toekomstbestendige inrichting van de zorg. Met als doel een zorgsector met positieve impact op mens, maatschappij en milieu.’

Duurzame initiatieven samen verder brengen
De brancheorganisaties in de zorg hebben een uitvoeringsagenda opgesteld om de doelen van de Green Deal Duurzame Zorg te realiseren. Aafke Zwart: ‘In de eerste maanden wil ik me in het bijzonder richten op het verbinden van duurzame initiatiefnemers en onderzoekers binnen de verschillende brancheorganisaties én daarbuiten. Er zijn zoveel impactvolle duurzame initiatieven; die moeten we waar mogelijk opschalen om de zorg duurzamer te maken én betaalbaar te houden. Deze synergie zal het mogelijk maken om de uitvoeringsagenda samen efficiënter te realiseren. Zó bundelen we onze krachten en kwaliteiten. Een andere belangrijke pijler in de eerste maanden is om duurzaamheid op meer bestuurlijke tafels te krijgen. Het integreren van duurzaamheid in de strategie en het beleid van zorgorganisaties is randvoorwaardelijk voor toekomstbestendige zorg. Alleen samen bereiken we een toekomstbestendige zorgsector én een gezonder Nederland.’

Lees Meer

Beloningsachterstand zorgmedewerkers houdt aan

Een adequate beloning is een van de aspecten die moet bijdragen aan het oplossen van de grote personeelstekorten in de zorg. Uit recent onderzoek in opdracht van de Vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) blijkt dat de eerder al in 2021 gesignaleerde beloningsachterstand van de zorg nog steeds fors is ten opzichte van het gemiddelde van de marktsector in Nederland en het overgrote deel van de rest van de publieke sector. Voor de grootste groepen medewerkers, zoals verzorgenden, verpleegkundigen en begeleiders, bedraagt het verschil nog altijd 6% tot 7%.
De brancheorganisaties, tevens werkgeversorganisaties, roepen de politiek en het toekomstige kabinet op om concreet (vervolg)stappen te zetten in het helpen dichten van deze loonkloof door het beschikbaar stellen van extra geld voor de arbeidsvoorwaarden in de zorg.

In 2021 heeft de BoZ voor de eerste keer aan de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een beloningsonderzoek. Hieruit kwam onder meer naar voren dat de salarisschalen waarin de meeste verzorgenden, verpleegkundigen en begeleiders gehonoreerd worden zichtbaar achterbleven bij het gemiddelde van de marktsector en ook bij veel andere cao’s in de publieke sector. Het beloningsverschil van deze medewerkers, de zogenoemde middengroepen, bedroeg ca. 6% – 9%. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft in haar advies over de arbeidsmarkt in de zorg van mei 2021 het Kabinet geadviseerd “extra budget beschikbaar te stellen om te investeren in de beloningen in de zorg, in het bijzonder daar waar er sprake is van een achterstand ten opzichte van de markt zodat deze achterstand wordt ingelopen en een vergelijkbaar niveau met de marktsector kan worden gerealiseerd”.

In 2022 heeft het Kabinet onder druk van de Kamer éénmalig extra geld beschikbaar gesteld voor de loonontwikkeling in de zorg. Uit het geactualiseerde onderzoek van AWVN blijkt dat de (eind)salarissen voor de middengroepen in de zorg met het extra geld weliswaar verbeterd zijn, maar beperkt ten opzichte van de marktsector en de rest van de publieke sector. De mate van reparatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de omvang van de middengroep en dit varieert per zorgbranche. Dit jaar zijn als gevolg van de hoge inflatie en energiecrisis forse salarisverbeteringen in de markt en publieke sector afgesproken. Om de zorgmedewerkers tegemoet te komen en de beloningsachterstand niet te verder vergroten, zijn ook binnen de zorg stevige salarisafspraken gemaakt zonder dat daarvoor extra geld beschikbaar kwam. Dit zet de bedrijfsvoering van veel zorgorganisaties dan ook flink onder druk.

Lees hier het rapport van het AWVN-onderzoek.

Lees Meer

Stand van zaken beheersingsmodel Zorg

Zoals wij u eerder hebben geïnformeerd, hebben de gezamenlijke zorgbranches op 6 juli 2023 samenwerkingsafspraken gemaakt met het kabinet over een juiste inzet van zzp’ers in de Zorg. Belangrijk onderdeel van deze afspraken betreft het Fiscaal kader ZZP Zorg (hierna fiscaal kader), dat een concreet normenkader omvat voor een juiste inzet van zzp’ers en het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Inhuur van zzp’ers zou zich moeten beperken tot ziek, piek en uniek. Verder worden aan zzp’ers naast kwaliteitseisen, ook eisen gesteld aan ondernemerschap. Vlak voor het uitbrengen van het kader is het wetsontwerp Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden in (internet)consultatie gegaan. De zorgbranches constateren dat het wetsontwerp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de huidige vorm voor de zorgsector de inzet van zzp’ers vrijwel onmogelijk maakt.

In dit bericht informeren wij u over de stappen die de zorgbranches naar aanleiding hiervan genomen hebben.

Gezamenlijke reactie zorgbranches op internetconsultatie
De gezamenlijke zorgbranches hebben op 1 november jl. schriftelijk gereageerd op de internetconsultatie van het wetsontwerp. Hierin is gewezen op de discrepantie tussen het fiscaal kader dat de inzet van zzp’ers op grond van de kwaliteitswet (Wkkgz) onder voorwaarden mogelijk maakt en het standpunt van het ministerie van SZW in het wetsontwerp. Daarin staat dat er geen sprake kan zijn van zzp-inzet in de zorgsector door:

(1) ‘gezag’ wegens de geldende richtlijnen en protocollen;
(2) ‘inbedding van de arbeid’ en;
(3) het feit dat het criterium ‘werken voor eigen rekening en risico/ondernemerschap’ te gering is onderbouwd in de zorgsector.

Daarnaast is gewezen op diverse onwenselijke waterbed- en arbeidsmarkteffecten van het wetsvoorstel, zoals verschuivingen naar PGB, detachering en vrije vestiging. Deze vluchtroutes moeten een halt worden toegeroepen. Ook moet helderheid worden verschaft over de status van de modelovereenkomsten. De gezamenlijke zorgbranches hebben de minister van SZW opgeroepen het wetsontwerp snel aan te passen, zodat er ruimte ontstaat tot toepassing van het fiscaal kader als onderdeel van het beheersingsmodel Zorg.

Brief aan de minister van SZW
Om bovenstaande oproep te onderstrepen, hebben de gezamenlijke zorgbranches tevens een brief gezonden naar Minister Van Gennip van SZW. De zorgbranches verzoeken de minister van SZW om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over aanpassing van het wetsontwerp en uitsluitsel te bieden rond erkenning en toepassing van het fiscaal kader.

Gevolgen voor het fiscaal kader en ondersteuning zorgbranches
Na ondertekening van de samenwerkingsafspraken op 6 juli jl. is door betrokken partijen afgelopen maanden hard gewerkt aan het uitbrengen van het fiscaal kader. Het voorliggende wetsontwerp zorgt echter voor verdere vertraging in het kunnen uitbrengen en toepassen van het fiscaal kader. In de met het kabinet gemaakte afspraken in de samenwerkingsovereenkomst is geregeld dat het werkveld een half jaar de tijd krijgt voor implementatie van het fiscaal kader. Door de verstreken tijd is de datum van 1 januari 2024 hiermee niet meer haalbaar.

Wij constateren dat er bij de zorgorganisaties een grote behoefte is om snel en concreet aan de slag te gaan met het fiscaal kader. Verdere vertraging is daarbij onwenselijk. Wanneer de gevraagde duidelijkheid van minister Van Gennip op zich laat wachten, zijn de gezamenlijke zorgbranches voornemens om op korte termijn een concrete aanzet voor ondersteuning van de leden uit te brengen. Hiertoe werken de branches de komende weken aan een stappenplan waarmee de leden worden geïnformeerd hoe ze de huidige situatie kunnen analyseren en welke aspecten van het fiscaal kader snel te implementeren zijn. Dit ondersteuningsmateriaal is van toepassing voor zolang de beschreven onduidelijkheid bestaat, of als startpunt voor de integrale uitrol van het fiscaal kader als onderdeel van het beheersingsmodel Zorg zodra er ruimte in het wetsontwerp ontstaat.

Uiteraard houden wij op de hoogte van de ontwikkelingen en met name de reactie van het ministerie van SZW op onze gezamenlijke oproep.

Nadere informatie
Klik hier voor de gezamenlijke reactie op de internetconsultatie.
Klik hier voor de brief van de gezamenlijke zorgbranches aan de minister van SZW.
Klik hier voor de intentieverklaring beheersingsmodel Zorg

Lees Meer

Opheffen loonkloof in de zorg

Twee jaar na het advies van de SER om de loonachterstand van zorgmedewerkers weg te werken is het tegenovergestelde gebeurd. De salarissen zijn ten opzichte van de marktsector en de overheid juist verder achteropgeraakt. In bijgaande brief doen ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN verenigd in de BoZ een beroep op de bewindslieden van VWS om het achterblijven van de loonruimteontwikkeling bij te stellen.

Lees Meer

‘BoZ: Kamer blijf Integraal Zorgakkoord volop steunen’

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) volop te blijven steunen. De integrale uitvoering van het IZA is volgens de BoZ nodig om alle uitdagingen waar de zorg in Nederland voor staat aan te kunnen.

De aanpak van de arbeidsmarktproblematiek en het oplossen van het vraagstuk van de toenemende zorgvraag mogen niet worden stilgezet, stelt de BoZ. De uitvoering van de hervormingsagenda over verbeteringen in de jeugdzorg, de WOZO beweging in de langdurige zorg en de toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking moeten doorgang kunnen vinden. Teveel mensen die in de knel zitten kunnen niet langer op zorg wachten, aldus de BoZ.

In het IZA werken alle zorgpartijen samen en de BoZ vraagt dat ook van de politiek. Om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen in Nederland vraagt de BoZ aan de Tweede Kamer om geen vertraging te laten ontstaan in de uitvoering van het IZA door hiermee verbonden wetgeving niet controversieel te verklaren en financiële knelpunten te helpen oplossen. Alleen als we samen echt de schouders onder deze grote opgave zetten, kunnen we zorg voor iedereen in Nederland, platteland of stad, arm of rijk, beschikbaar houden in de toekomst.

De komende tijd heeft de Kamer kansen om door te pakken en verdere afspraken te maken over de benodigde randvoorwaarden die samengaan met de hoognodige transities in de zorg. Aanvullend zijn investeringen nodig voor de uitvoering van het SER-advies (Aan de slag voor de zorg) en de verduurzamingsopgave.

De BoZ is het samenwerkingsverband van Actiz, NFU, NVZ, de Nederlandse ggz en VGN.

Lees Meer

Sabine Scheer nieuwe secretaris BoZ

 

Per 1 september start Sabine Scheer als secretaris van de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Zij volgt daarmee Johan van der Spek op. In de BoZ werken ActiZ, de Nederlandse GGZ, NFU, NVZ en de VGN samen, met als doel gezamenlijke belangen te behartigen, beleid af te stemmen en informatie uit te wisselen.

 

Samenwerking op alle niveaus in de zorg
Sabine Scheer gelooft sterk in samenwerking op alle niveaus in de zorg. “De kracht van de gezamenlijkheid is echt een meerwaarde om vooruit te komen. Samen bereik je meer. Door inhoudelijk met elkaar af te stemmen met een gezamenlijk doel voor ogen, is het vaak makkelijker vermeende belangentegenstellingen te overbruggen dan op het eerste gezicht mogelijk lijkt.

 

Inhoudelijke opdracht BoZ in verbinden van vijf branchebelangen
“De zorg staat onder druk en we moeten werken aan een toegankelijke, goede en betaalbare zorg. Ik verwacht dat de BoZ de komende jaren meer dan ooit een inhoudelijke opdracht heeft in het verbinden van de vijf branchebelangen”, aldus de huidige BoZ-voorzitter Bertine Lahuis. “Sabine is met haar ruime ervaring op de werkgeversthema’s in de zorg, haar brede netwerk en inspirerende persoonlijkheid, een aanwinst voor de BoZ. Ze heeft een achtergrond als arbeidsrechtjurist. Velen zullen haar misschien al kennen van haar tijd als programmamanager Arbeidsmarkt bij de NVZ.”

Lees Meer