Nieuws

Helderheid over uitgangspunten voor functiedifferentiatie verpleegkundigen

Werkgevers, werknemers en beroepsgroep zijn het eens geworden over de uitgangspunten voor gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Zij hebben deze uitgangspunten verwoord in een gezamenlijk verklaring . Aanleiding vormde de discussie rond de wet BIGII en het advies daarover van Alexander Rinnooy Kan aan de minister van VWS. Met de verklaring maken partijen zich hard om samen met verpleegkundigen, vanuit het zorginhoudelijke perspectief en met carrièreperspectief voor alle verpleegkundigen, het beroep aantrekkelijker te maken en verdere professionalisering te bewerkstelligen.

Wet BIGII
In 2019 zorgde het wetsvoorstel BIG II – specifiek door opname van het beroep regieverpleegkundige en vooral de bijbehorende overgangsregeling – voor veel onrust onder verpleegkundigen. Deze onrust leidde ertoe dat het wetsvoorstel werd ingetrokken en Rinnooy Kan als verkenner werd aangesteld. Het advies van Rinnooy Kan luidde dat het doorvoeren van functiedifferentiatie primair een aangelegenheid is van werkgevers en werknemers. De toenmalige minister Bruno Bruins heeft met de verschillende partijen gesproken over de vervolgaanpak. Vanwege de coronacrisis heeft deze aanpak vertraging opgelopen.

Kansen
Werkgevers, werknemers en beroepsgroep bouwen op basis van de uitgangspunten verder aan de noodzakelijke ontwikkeling in het verpleegkundig domein om aan de continu veranderende zorgvraag te blijven voldoen. Dit vraagt een gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in functies, onder meer passend bij de kwaliteiten, ambities, ervaring en opleiding van het individu. Een gedifferentieerde inzet stelt eisen aan de vertegenwoordiging van het verpleegkundig perspectief in de zorgorganisatie, vraagt om draagvlak bij de beroepsgroep in de organisatie én om verpleegkundig leiderschap Verpleegkundigen worden, met name binnen de ziekenhuizen gezien als motor van de huidige én toekomstige zorg, met als hoofddoel het continu verbeteren van zorg.
Van groot belang is dat bij de toegang tot (nieuwe) functies niet alleen naar diploma’s wordt gekeken maar ook naar competenties, ervaring, talenten, wensen, ambities en motivatie van de betrokken verpleegkundigen.

Het Actiecomité wet BIG2 dat betrokken was bij het overleg, heeft als enige partij de verklaring niet ondertekend omdat ze deze niet ver genoeg vonden gaan.

Lees hier de verklaring

Lees Meer

Governancecode Zorg stevige impuls voor goed bestuur

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft een onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden naar de bijdrage van de Governancecode Zorg 2017 aan de kwaliteit van bestuur en toezicht in de zorg.  Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van bestuur en toezicht van zorginstellingen zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld in de richting die de code beoogt. De code heeft daarmee een serieuze bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van de professionalisering van bestuur en toezicht in de zorg.

Uit het onderzoek komt naar voren dat vrijwel alle zorgorganisaties goed bekend zijn met de code en vooral de ‘hardere’ codebepalingen, zoals het hebben van een klokkenluidersregeling, behoorlijk goed naleven. Er is ruimte voor het beter doorleven van de ‘zachtere’  bepalingen die gaan over waarden, cultuur en gedrag.
De geïnterviewde bestuurders en toezichthouders hechten sterk aan de code als vorm van zelfregulering. Verder zijn ze te spreken over het principle based karakter van de code.
De brancheorganisaties in de zorg stellen vast dat een stevige bijdrage is geleverd aan de professionalisering van bestuur en toezicht, maar zien ook uitdagingen en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en zullen de komende periode aan de slag gaan met de aanbevelingen uit het onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd door Governance Support en maakt deel uit van een breder onderzoek naar de bijdrage van zelfregulerende maatregelen van de sector aan goed bestuur en toezicht in de zorg, dat op verzoek van het ministerie van VWS wordt uitgevoerd. De andere twee deelonderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van de NVZD en de NVTZ en kennen vergelijkbare uitkomsten. VWS zal in 2021 een meta-analyse uitvoeren op de drie rapporten en met een beleidsreactie komen.

Download hier het evaluatierapport.

Lees Meer

BoZ reageert op extra regels voor het interne toezicht

In februari 2020 heeft de Tweede Kamer de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de aanpassingswet Wtza (AWtza) aangenomen. In vervolg hierop heeft het ministerie van VWS een concept Uitvoeringsbesluit opgesteld en ter consultatie voorgelegd.

De Wtza introduceert een meldplicht voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van de Wkkgz en jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Daarnaast introduceert de Wtza een vergunningsplicht voor zorgaanbieders.
In vervolg op beide wetsvoorstellen heeft VWS op 26 mei het concept Uitvoeringsbesluit Wtza ter consultatie gepubliceerd. Dit uitvoeringsbesluit benoemt uitzonderingen op zowel de meldplicht als de toelatingsvergunning.

Ook kent het besluit nadere (gedetailleerde) regels om de positie van het onafhankelijke interne toezicht te versterken. De BoZ is van mening dat VWS hiermee voor de troepen uitloopt omdat het debat over de balans tussen zelfregulering en wetgeving nog onvoldoende is gevoerd. Zo zet de Governancecode Zorg in op een open cultuur, waarin bestuurders en medewerkers zichzelf en elkaar aanspreken op gedrag. Dit zijn aspecten die zich niet bij wet laten regelen. Daarnaast willen we graag de uitkomsten van de evaluatie betrekken die op verzoek van VWS momenteel plaatsvindt over welke bijdrage de zelfregulerende maatregelen van de sector hebben geleverd aan de verdere professionalisering van bestuur en toezicht in de zorg.

Download hier de volledige BoZ-reactie.

Lees Meer

Oproep aan financiers en accountants om administratieve coronamaatregelen tevoorkomen

De branches in de zorg (BOZ) en gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) hebben financiers en accountants van de zorg via een gezamenlijke brief opgeroepen om administratieve lasten ten gevolge van coronamaatregelen te voorkomen. Gewezen wordt op het gevaar dat verschillende financiers ieder hun eigen manier van afwikkeling en verantwoording kiezen, wat tot onzekerheid en een ingewikkeld en langdurig afwikkelings- en controleproces voor aanbieders zal leiden. De branches pleiten ervoor om de huidige situatie aan te grijpen om administratieve processen zoveel mogelijk te harmoniseren en versimpelen.

Lees Meer

Kabinet komt tegemoet aan verzoek zorgbranches inzake WAB maatregelen

De Zorgbranches hebben minister Koolmees verzocht de hoge WW premie als gevolg van extra werk boven de contractuele arbeidsduur, die op grond van de WAB regelgeving inzake premiedifferentiatie WW geldt, tijdelijk op te schorten. Het kabinet heeft besloten de zorg daarin tegemoet te komen. Tevens heeft het kabinet in overleg met sociale partners een aantal aanvullende WAB maatregelen genomen.

Lees Meer

Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering

Het Kabinet is voornemens om in het wetsvoorstel over integere bedrijfsvoering bepalingen die nu nog in de Code staan, rechtstreeks in de wet op te nemen en van een nadere detaillering en normering te voorzien. Daarmee wordt beoogd de IGJ en NZa meer instrumenten in handen te geven om rechtstreeks hierop te kunnen handhaven.

Vanzelfsprekend dienen IGJ en NZa de instrumenten in handen te hebben die zij nodig hebben om hun publieke taak te kunnen vervullen. Daarbij is het echter van groot belang dat zelfregulering (via de Code) en wettelijke regulering complementair en met elkaar in evenwicht zijn.

De BoZ dringt er bij de bewindslieden van VWS op aan om in dialoog te gaan met het veld over een werkbaar en werkzaam evenwicht in wettelijke regulering en zelfregulering.

De BoZ signaleert ook dat strengere toelatingseisen veel kunnen bijdragen aan het voorkomen van fraude, excessen en onrechtmatige besteding van zorggeld. In dat licht pleit de BoZ voor strengere eisen aan de toelating voor nieuwe zorgaanbieders.

Lees hier de brief de BoZ hierover stuurde aan de leden van de Tweede Kamer.

Lees Meer

Boris van der Ham nieuwe voorzitter BoZ

Boris van der Ham, is sinds 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ).
De BoZ is het samenwerkingsverband van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN. Het voorzitterschap van de BoZ wordt afwisselend vervuld door de voorzitters van een van de aangesloten brancheorganisaties. Boris van der Ham is tevens voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Hij is de opvolger van Jacobine Geel, die als voorzitter van GGZ Nederland het afgelopen jaar als interim voorzitter deze functie heeft vervuld.

Boris van der Ham is hiernaast bestuurder in het bedrijfsleven, cultuur en de media. Hij is bovendien schrijver, acteur en voorzitter van het Humanistisch Verbond.

Lees Meer

Good Governance: een gezamenlijke opgave

Sinds 1 januari 2017 geldt de nieuwe Governancecode Zorg. In dat kader heeft de BoZ in de loop van 2017 de BoZ Governance innovatie- en adviescommissie (IAC) geïnstalleerd. Deze commissie heeft onder meer als taak om adviezen te geven aan de BoZ over de verdere ontwikkeling van de Governancecode Zorg. In oktober 2019 heeft de IAC een eerste advies uitgebracht aan de BoZ in de vorm van een rapport met de titel: Good Governance: een gezamenlijke opgave.

Rapport IAC

Om zicht te krijgen op wat er in de sector op het gebied van governance speelt, heeft de IAC een digitale inventarisatie uitgevoerd in oktober 2018, gevolgd door vijf verdiepende rondetafelgesprekken in het land met vertegenwoordigers vanuit de verschillende gremia en branches in de eerste maanden van 2019. Via de aangesloten brancheorganisaties bij de BoZ zijn bestuurders, raden van toezicht, leden van ondernemingsraden en cliëntenraden uitgenodigd om mee te doen aan de digitale inventarisatie en de rondetafelgesprekken.

Het rapport schetst op hoofdlijnen de uitkomsten van de inventarisatie en de rondetafelgesprekken. Naast een aantal overstijgende bevindingen wordt dieper ingegaan op de thema’s:

  • Kwaliteit van zorg;
  • Draagvlak versus daadkracht;
  • Verantwoord toezicht;
  • Regels versus reflectie en;
  • Samenwerkingsverbanden

Ten slotte doet de IAC een aantal aanbevelingen aan de BoZ.

Lees hier de reactie van de BoZ op het rapport.

Lees Meer

Uitnodiging Expertmeeting informatieveilig gedrag in de zorg

Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld. Digitalisering dringt door in alle facetten van onze maatschappij en speelt een steeds belangrijkere rol in het dagelijks leven, zo ook in de zorgsector. Informatieveiligheid is een randvoorwaarde voor goede en betrouwbare zorgverlening. Informatieveiligheid in de zorg krijgt daarom steeds nadrukkelijker de aandacht. Er is een transformatie gaande met digitaliseren, extramuralisatie en ketensamenwerking in het zorgproces. Bij verdergaande digitalisering is het goed organiseren van informatieveiligheid noodzakelijk. Dit gebeurt in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt en stijgende zorguitgaven. Uitdagingen te over binnen zorgorganisaties, prioriteiten stellen is noodzakelijk.

 

Informatieveiligheid kan niet zonder veilig en bewust gedrag van zorgprofessionals, bestuurders, managers en ICT-professionals. Het project Informatieveilig gedrag in de zorg wil zorgorganisaties ondersteunen met onder meer kennis over en ervaring met effectieve interventies om het informatieveilig gedrag van de zorgverlener te verbeteren.

Het project wordt uitgevoerd door de Brancheorganisaties Zorg in samenwerking met ICTU en gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

 

Er is gestart met een brede inventarisatie van interventies om informatie(on)veilig gedrag te beïnvloeden. Daarnaast zijn er workshops georganiseerd waarin de zorgbranches zijn gevraagd hun grootste uitdagingen als het gaat om informatieveiligheid en informatie(on)veilig gedrag op te schrijven. En wat ze vervolgens gedaan hebben om dit gedrag te veranderen en of dit ook heeft gewerkt. Op deze manier is een beeld verkregen van de verschillende uitdagingen en interventies die er zijn bij de zorgbranches en of deze interventies ook daadwerkelijk hebben geleid tot een verandering in gedrag.

 

Uitnodiging experts

Om onze inventarisatie te voorzien van feedback en om deze compleet te maken toetsen we deze graag bij u als deskundige op het gebied van informatieveiligheid en informatieveilig gedrag.  Wij laten onze opbrengsten zien en staan open voor aanvullingen en verbeteringen.

 

Wanneer:       10 december 2019

Tijd:                 13.30 – 16.30 uur

Waar:             Oudlaan 4 Utrecht

Aanmelden:   anuskha.soerahi@ictu.nl, met de volgende gegevens:

• Uw naam
• Organisatie waarvoor u werkzaam bent
• Nadere toelichting over uw deskundigheid op dit gebied. Uw functie kan daarvoor voldoende zijn, maar indien dat niet vanzelf spreekt graag enige toelichting, zodat wij zien wat voor deskundigheid wij kunnen verwachten.

Lees Meer

Ontwikkeling nieuw scholings- en examenmodel voor de herregistratie van verpleegkundigen

Afgelopen zomer hebben de MBO-Raad, V&VN, Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) de handen ineen geslagen om de scholing en examinering van het herregistratietraject voor verpleegkundigen te vernieuwen. De inzet is om de scholing en examinering beter te laten aansluiten op de praktijk.

Als eerste zijn de huidige examens verbeterd. Recent zijn alle examenvragen tegen het licht gehouden. Het resultaat is een verbeterde set aan examenvragen die gebruikt wordt voor de komende examens.

 

Verpleegkundigen moeten zich eens in de vijf jaar laten herregistreren in het BiG-register. Daarvoor geldt een werkervaringseis. Voor verpleegkundigen die niet aan de urennorm van deze werkervaringseis kunnen voldoen, is er de mogelijkheid om via scholing in aanmerking te komen voor herregistratie.

 

Nieuw systeem in september 2020
In de komende periode wordt een geheel nieuw model ontwikkeld om de scholing en examinering beter aan te laten sluiten op de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen. Die ontwikkeling vindt bottom-up plaats, in nauwe samenwerking met het veld. Deskundigen uit de praktijk (verpleegkundigen uit alle zorgsectoren, opleiders en werkgevers) nemen deel aan een werkgroep die verantwoordelijk wordt voor het ontwikkelen van voorstellen voor een nieuw toetsingsmodel, examens, examenvragen en de scholing. De bedoeling is om de ontwikkeling van het nieuwe scholingsmodel in juli 2020 gereed te hebben en te starten met de implementatie vanaf september 2020. Tot die tijd blijft de huidige systematiek functioneren.

 

 

Lees Meer