Nieuws

BoZ reageert op extra regels voor het interne toezicht

In februari 2020 heeft de Tweede Kamer de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de aanpassingswet Wtza (AWtza) aangenomen. In vervolg hierop heeft het ministerie van VWS een concept Uitvoeringsbesluit opgesteld en ter consultatie voorgelegd.

De Wtza introduceert een meldplicht voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van de Wkkgz en jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Daarnaast introduceert de Wtza een vergunningsplicht voor zorgaanbieders.
In vervolg op beide wetsvoorstellen heeft VWS op 26 mei het concept Uitvoeringsbesluit Wtza ter consultatie gepubliceerd. Dit uitvoeringsbesluit benoemt uitzonderingen op zowel de meldplicht als de toelatingsvergunning.

Ook kent het besluit nadere (gedetailleerde) regels om de positie van het onafhankelijke interne toezicht te versterken. De BoZ is van mening dat VWS hiermee voor de troepen uitloopt omdat het debat over de balans tussen zelfregulering en wetgeving nog onvoldoende is gevoerd. Zo zet de Governancecode Zorg in op een open cultuur, waarin bestuurders en medewerkers zichzelf en elkaar aanspreken op gedrag. Dit zijn aspecten die zich niet bij wet laten regelen. Daarnaast willen we graag de uitkomsten van de evaluatie betrekken die op verzoek van VWS momenteel plaatsvindt over welke bijdrage de zelfregulerende maatregelen van de sector hebben geleverd aan de verdere professionalisering van bestuur en toezicht in de zorg.

Download hier de volledige BoZ-reactie.

Lees Meer

Oproep aan financiers en accountants om administratieve coronamaatregelen tevoorkomen

De branches in de zorg (BOZ) en gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) hebben financiers en accountants van de zorg via een gezamenlijke brief opgeroepen om administratieve lasten ten gevolge van coronamaatregelen te voorkomen. Gewezen wordt op het gevaar dat verschillende financiers ieder hun eigen manier van afwikkeling en verantwoording kiezen, wat tot onzekerheid en een ingewikkeld en langdurig afwikkelings- en controleproces voor aanbieders zal leiden. De branches pleiten ervoor om de huidige situatie aan te grijpen om administratieve processen zoveel mogelijk te harmoniseren en versimpelen.

Lees Meer

Kabinet komt tegemoet aan verzoek zorgbranches inzake WAB maatregelen

De Zorgbranches hebben minister Koolmees verzocht de hoge WW premie als gevolg van extra werk boven de contractuele arbeidsduur, die op grond van de WAB regelgeving inzake premiedifferentiatie WW geldt, tijdelijk op te schorten. Het kabinet heeft besloten de zorg daarin tegemoet te komen. Tevens heeft het kabinet in overleg met sociale partners een aantal aanvullende WAB maatregelen genomen.

Lees Meer

Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering

Het Kabinet is voornemens om in het wetsvoorstel over integere bedrijfsvoering bepalingen die nu nog in de Code staan, rechtstreeks in de wet op te nemen en van een nadere detaillering en normering te voorzien. Daarmee wordt beoogd de IGJ en NZa meer instrumenten in handen te geven om rechtstreeks hierop te kunnen handhaven.

Vanzelfsprekend dienen IGJ en NZa de instrumenten in handen te hebben die zij nodig hebben om hun publieke taak te kunnen vervullen. Daarbij is het echter van groot belang dat zelfregulering (via de Code) en wettelijke regulering complementair en met elkaar in evenwicht zijn.

De BoZ dringt er bij de bewindslieden van VWS op aan om in dialoog te gaan met het veld over een werkbaar en werkzaam evenwicht in wettelijke regulering en zelfregulering.

De BoZ signaleert ook dat strengere toelatingseisen veel kunnen bijdragen aan het voorkomen van fraude, excessen en onrechtmatige besteding van zorggeld. In dat licht pleit de BoZ voor strengere eisen aan de toelating voor nieuwe zorgaanbieders.

Lees hier de brief de BoZ hierover stuurde aan de leden van de Tweede Kamer.

Lees Meer

Boris van der Ham nieuwe voorzitter BoZ

Boris van der Ham, is sinds 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ).
De BoZ is het samenwerkingsverband van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN. Het voorzitterschap van de BoZ wordt afwisselend vervuld door de voorzitters van een van de aangesloten brancheorganisaties. Boris van der Ham is tevens voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Hij is de opvolger van Jacobine Geel, die als voorzitter van GGZ Nederland het afgelopen jaar als interim voorzitter deze functie heeft vervuld.

Boris van der Ham is hiernaast bestuurder in het bedrijfsleven, cultuur en de media. Hij is bovendien schrijver, acteur en voorzitter van het Humanistisch Verbond.

Lees Meer

Good Governance: een gezamenlijke opgave

Sinds 1 januari 2017 geldt de nieuwe Governancecode Zorg. In dat kader heeft de BoZ in de loop van 2017 de BoZ Governance innovatie- en adviescommissie (IAC) geïnstalleerd. Deze commissie heeft onder meer als taak om adviezen te geven aan de BoZ over de verdere ontwikkeling van de Governancecode Zorg. In oktober 2019 heeft de IAC een eerste advies uitgebracht aan de BoZ in de vorm van een rapport met de titel: Good Governance: een gezamenlijke opgave.

Rapport IAC

Om zicht te krijgen op wat er in de sector op het gebied van governance speelt, heeft de IAC een digitale inventarisatie uitgevoerd in oktober 2018, gevolgd door vijf verdiepende rondetafelgesprekken in het land met vertegenwoordigers vanuit de verschillende gremia en branches in de eerste maanden van 2019. Via de aangesloten brancheorganisaties bij de BoZ zijn bestuurders, raden van toezicht, leden van ondernemingsraden en cliëntenraden uitgenodigd om mee te doen aan de digitale inventarisatie en de rondetafelgesprekken.

Het rapport schetst op hoofdlijnen de uitkomsten van de inventarisatie en de rondetafelgesprekken. Naast een aantal overstijgende bevindingen wordt dieper ingegaan op de thema’s:

  • Kwaliteit van zorg;
  • Draagvlak versus daadkracht;
  • Verantwoord toezicht;
  • Regels versus reflectie en;
  • Samenwerkingsverbanden

Ten slotte doet de IAC een aantal aanbevelingen aan de BoZ.

Lees hier de reactie van de BoZ op het rapport.

Lees Meer

Uitnodiging Expertmeeting informatieveilig gedrag in de zorg

Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld. Digitalisering dringt door in alle facetten van onze maatschappij en speelt een steeds belangrijkere rol in het dagelijks leven, zo ook in de zorgsector. Informatieveiligheid is een randvoorwaarde voor goede en betrouwbare zorgverlening. Informatieveiligheid in de zorg krijgt daarom steeds nadrukkelijker de aandacht. Er is een transformatie gaande met digitaliseren, extramuralisatie en ketensamenwerking in het zorgproces. Bij verdergaande digitalisering is het goed organiseren van informatieveiligheid noodzakelijk. Dit gebeurt in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt en stijgende zorguitgaven. Uitdagingen te over binnen zorgorganisaties, prioriteiten stellen is noodzakelijk.

 

Informatieveiligheid kan niet zonder veilig en bewust gedrag van zorgprofessionals, bestuurders, managers en ICT-professionals. Het project Informatieveilig gedrag in de zorg wil zorgorganisaties ondersteunen met onder meer kennis over en ervaring met effectieve interventies om het informatieveilig gedrag van de zorgverlener te verbeteren.

Het project wordt uitgevoerd door de Brancheorganisaties Zorg in samenwerking met ICTU en gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

 

Er is gestart met een brede inventarisatie van interventies om informatie(on)veilig gedrag te beïnvloeden. Daarnaast zijn er workshops georganiseerd waarin de zorgbranches zijn gevraagd hun grootste uitdagingen als het gaat om informatieveiligheid en informatie(on)veilig gedrag op te schrijven. En wat ze vervolgens gedaan hebben om dit gedrag te veranderen en of dit ook heeft gewerkt. Op deze manier is een beeld verkregen van de verschillende uitdagingen en interventies die er zijn bij de zorgbranches en of deze interventies ook daadwerkelijk hebben geleid tot een verandering in gedrag.

 

Uitnodiging experts

Om onze inventarisatie te voorzien van feedback en om deze compleet te maken toetsen we deze graag bij u als deskundige op het gebied van informatieveiligheid en informatieveilig gedrag.  Wij laten onze opbrengsten zien en staan open voor aanvullingen en verbeteringen.

 

Wanneer:       10 december 2019

Tijd:                 13.30 – 16.30 uur

Waar:             Oudlaan 4 Utrecht

Aanmelden:   anuskha.soerahi@ictu.nl, met de volgende gegevens:

• Uw naam
• Organisatie waarvoor u werkzaam bent
• Nadere toelichting over uw deskundigheid op dit gebied. Uw functie kan daarvoor voldoende zijn, maar indien dat niet vanzelf spreekt graag enige toelichting, zodat wij zien wat voor deskundigheid wij kunnen verwachten.

Lees Meer

Ontwikkeling nieuw scholings- en examenmodel voor de herregistratie van verpleegkundigen

Afgelopen zomer hebben de MBO-Raad, V&VN, Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) de handen ineen geslagen om de scholing en examinering van het herregistratietraject voor verpleegkundigen te vernieuwen. De inzet is om de scholing en examinering beter te laten aansluiten op de praktijk.

Als eerste zijn de huidige examens verbeterd. Recent zijn alle examenvragen tegen het licht gehouden. Het resultaat is een verbeterde set aan examenvragen die gebruikt wordt voor de komende examens.

 

Verpleegkundigen moeten zich eens in de vijf jaar laten herregistreren in het BiG-register. Daarvoor geldt een werkervaringseis. Voor verpleegkundigen die niet aan de urennorm van deze werkervaringseis kunnen voldoen, is er de mogelijkheid om via scholing in aanmerking te komen voor herregistratie.

 

Nieuw systeem in september 2020
In de komende periode wordt een geheel nieuw model ontwikkeld om de scholing en examinering beter aan te laten sluiten op de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen. Die ontwikkeling vindt bottom-up plaats, in nauwe samenwerking met het veld. Deskundigen uit de praktijk (verpleegkundigen uit alle zorgsectoren, opleiders en werkgevers) nemen deel aan een werkgroep die verantwoordelijk wordt voor het ontwikkelen van voorstellen voor een nieuw toetsingsmodel, examens, examenvragen en de scholing. De bedoeling is om de ontwikkeling van het nieuwe scholingsmodel in juli 2020 gereed te hebben en te starten met de implementatie vanaf september 2020. Tot die tijd blijft de huidige systematiek functioneren.

 

 

Lees Meer

Wetvoorstel BiG II definitief van tafel

Minister Bruins heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij het wetsvoorstel voor BiG II intrekt. Op verzoek van minister Bruins van Medische Zorg voerde Alexander Rinnooy Kan als verkenner gesprekken met alle betrokkenen bij het wetsvoorstel BiG-II. Uit de verkenning blijkt dat het draagvlak voor het wetsvoorstel inmiddels zo goed als verdwenen is.

Minister Bruins zal partijen enige tijd bieden om zich te beraden op de adviezen van Rinnooy Kan en hen daarna uitnodigen voor een gezamenlijk gesprek, om te bezien of en hoe een vervolgproces tot stand kan komen.

De Brancheorganisaties  zorg (BoZ) vinden het belangrijk dat de grote onrust die door het wetsvoorstel en bijbehorende overgangsregeling was ontstaan, nu kan worden  weggenomen en dat een nieuwe start kan worden gemaakt. De brancheorganisaties zullen zich eerst met hun leden beraden op de adviezen van de heer Rinnooy Kan en gaan op basis daarvan in op de uitnodiging van de minister voor een vervolggesprek.

Klik hier voor de inbreng van de BoZ in het gesprek met Rinnooy Kan.

Lees Meer

BoZ wil samen met verpleegkundigen nieuwe route naar functiedifferentiatie

De Brancheorganisaties Zorg BoZ wil samen met verpleegkundigen met kracht doorgaan met de invoering van functiedifferentiatie. De toekomstige uitdagingen in de zorg vragen hierom. Dit is de boodschap die Jacobine Geel, voorzitter van de BoZ – het samenwerkingverband van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN – heeft meegegeven aan Alexander Rinnooy Kan. Op verzoek van minister Bruins van Medische Zorg voert Rinnooy Kan als verkenner gesprekken met alle betrokkenen bij het wetsvoorstel BiG-II.

 

Functiedifferentiatie
Vanuit de complexer wordende zorg, de behoefte aan verdere professionalisering en het creëren van extra loopbaanmogelijkheden is verdergaande functiedifferentiatie gewenst, waarbij ieders opleiding, ervaring en competenties maximaal tot hun recht komen.

 

BiG-II
Gebleken is dat het regelen van functiedifferentiatie via de wet BiG-II en de voorgestelde overgangsregeling grote nadelen kent en niet kan rekenen op voldoende draagvlak. De regeling van een regieverpleegkundige in deze vorm, via de wet BiG-II, werkt niet.

 

Draagvlak
De BoZ wil een ander, bottom-up proces, in samenwerking met verpleegkundigen. Een proces op basis van gezamenlijk gedragen doelen waarbij de middelen niet heilig zijn. Een proces met een uitkomst waarin de waardering en erkenning van werkgevers voor alle verpleegkundigen tot uitdrukking komt.  Het gaat om:

·       Betere match tussen de opleiding, ervaring en competenties van medewerkers, de functies waarin en de niveaus waarop zij werken.

·       Verbetering en verhoging van de kwaliteit van zorg.

·       Aantrekkelijker loopbaan- en opleidingsmogelijkheden voor verpleegkundigen en verbetering van de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt.

·       Innovatie van taakverdeling/functieordening/optimale personeelsinzet in het gehele verpleegkundig domein en de domeinen waarmee wordt samengewerkt.

 

Veld en overheid
De invoering van functiedifferentiatie was, is en blijft primair een verantwoordelijkheid van het veld. Het veld kan en wil zelf invulling geven aan branchespecifieke wegen waarlangs functiedifferentiatie invulling kan krijgen. We willen zorgsectorbrede afspraken maken die hierbij behulpzaam zijn. De BoZ hecht daarbij aan blijvende betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de overheid, ondermeer met betrekking tot de opleidingsinfrastructuur en de inzet van extra financiële middelen.

Lees Meer