Categorie: ondernemerschap

Aan de slag met informatieveilig gedrag in de zorg

Op 7 april 2022 lanceert het programma ‘Informatieveilig gedrag in de zorg’ de website Informatieveiliggedragzorg.nl: een toegankelijke en gestructureerde weergave van de eerder ontwikkelde Wegwijzer Aan de slag met informatieveilig gedrag. U ziet direct welke stappen u kunt nemen om het informatieveilige gedrag van uw medewerkers te verbeteren.

Het programma bestaat sinds 2020 en werd de eerste twee jaar uitgevoerd door Stichting ICTU in opdracht van ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg, en het ministerie van VWS. Op 1 april heeft ICTU het programma overgedragen aan ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. ECP richt zich vooral op het verspreiden, toelichten en ondersteunen van de gedragsaanpak. Het doel is dat veel meer zorgorganisaties effectieve interventies kiezen om gedragsverandering bij zorgprofessionals te bereiken op het gebied van informatieveiligheid.

Ga naar www.informatieveiliggedragzorg.nl .

Focus op gedrag voor meer informatieveiligheid

Unieke aanpak biedt professionals praktisch handvat

Vorig jaar startte in opdracht van ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het project Informatieveilig gedrag in de Zorg. Belangrijkste doel is dat zorgorganisaties effectieve aanpakken voor gedragsverandering kennen en gebruiken voor hun belangrijkste informatieveiligheidsproblemen. Hiermee helpt het project zorgorganisaties bij hun opgave om de informatieveiligheid te verhogen. Om te komen tot praktische handvatten deed een projectteam onder begeleiding van ICTU in vier organisaties een pilot rondom een urgent informatieveiligheidsvraagstuk. Ze werkten daarbij vanuit een gedragswetenschappelijke basis en vulden dit aan met de ervaringen uit de praktijk. Theorie en praktijk zijn nu samengebracht in een praktische wegwijzer. Deze is hier vanaf nu gratis te downloaden. Belangrijkste advies: zoom in op het gedrag, zodat je gericht de benodigde acties kunt kiezen om je informatieveiligheidsprobleem op te lossen. 

 

Veel zorgorganisaties werken actief aan het voldoen aan de NEN 7510 en de AVG. Ook medewerkers spelen een cruciale rol in het veilig houden van gegevens. Daarom maken organisaties hun medewerkers bewust van de gevaren via awarenessprogramma’s en campagnes. Maar er is meer nodig dan alleen bewustwording. Willen organisaties de risico’s echt verkleinen en hun tijd en geld gericht inzetten? Dan doen zij er goed aan voortaan altijd per situatie in te zoomen op het gedrag, acties te kiezen die inspelen op dat gedrag en een effectmeting te doen. Dan wordt duidelijk of de acties effectief zijn en belasten zij hun (zorg)medewerkers niet meer dan nodig.

 

Innovatieve wegwijzer

Op basis van theoretische kennis uit de gedragswetenschap en de inzichten uit de praktijk van de vier organisaties ontwikkelde het projectteam van ‘Informatieveilig gedrag in de Zorg’ een innovatieve aanpak. Deze staat in de wegwijzer ‘Aan de slag met informatieveilig gedrag’. De Wegwijzer is een innovatieve, projectmatige aanpak specifiek voor de zorg waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen gaan. De Wegwijzer biedt professionals een handvat om de opgaven rondom informatieveiligheid en privacy vorm te geven. De aanpak leidt een team stap voor stap door het proces en voorziet in tips, voorbeelden en handige formats. Dit resulteert in maatwerk oplossingen per organisatie.

 

Zelf aan de slag?

De organisaties die zelf aan de slag willen, kunnen de Wegwijzer hieronder direct gratis downloaden. Op termijn volgen nog extra ondersteunende hulpmiddelen voor de Wegwijzer-aanpak. Ideeën voor deze hulpmiddelen kunt u doorgeven via informatieveiligheidzorg@ictu.nl. Daar kunt u ook terecht met uw vragen over de inhoud van de Wegwijzer of de toepassing binnen uw eigen organisatie.

Download hier uw wegwijzer.

 

 

 

Uitnodiging Expertmeeting informatieveilig gedrag in de zorg

Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld. Digitalisering dringt door in alle facetten van onze maatschappij en speelt een steeds belangrijkere rol in het dagelijks leven, zo ook in de zorgsector. Informatieveiligheid is een randvoorwaarde voor goede en betrouwbare zorgverlening. Informatieveiligheid in de zorg krijgt daarom steeds nadrukkelijker de aandacht. Er is een transformatie gaande met digitaliseren, extramuralisatie en ketensamenwerking in het zorgproces. Bij verdergaande digitalisering is het goed organiseren van informatieveiligheid noodzakelijk. Dit gebeurt in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt en stijgende zorguitgaven. Uitdagingen te over binnen zorgorganisaties, prioriteiten stellen is noodzakelijk.

 

Informatieveiligheid kan niet zonder veilig en bewust gedrag van zorgprofessionals, bestuurders, managers en ICT-professionals. Het project Informatieveilig gedrag in de zorg wil zorgorganisaties ondersteunen met onder meer kennis over en ervaring met effectieve interventies om het informatieveilig gedrag van de zorgverlener te verbeteren.

Het project wordt uitgevoerd door de Brancheorganisaties Zorg in samenwerking met ICTU en gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

 

Er is gestart met een brede inventarisatie van interventies om informatie(on)veilig gedrag te beïnvloeden. Daarnaast zijn er workshops georganiseerd waarin de zorgbranches zijn gevraagd hun grootste uitdagingen als het gaat om informatieveiligheid en informatie(on)veilig gedrag op te schrijven. En wat ze vervolgens gedaan hebben om dit gedrag te veranderen en of dit ook heeft gewerkt. Op deze manier is een beeld verkregen van de verschillende uitdagingen en interventies die er zijn bij de zorgbranches en of deze interventies ook daadwerkelijk hebben geleid tot een verandering in gedrag.

 

Uitnodiging experts

Om onze inventarisatie te voorzien van feedback en om deze compleet te maken toetsen we deze graag bij u als deskundige op het gebied van informatieveiligheid en informatieveilig gedrag.  Wij laten onze opbrengsten zien en staan open voor aanvullingen en verbeteringen.

 

Wanneer:       10 december 2019

Tijd:                 13.30 – 16.30 uur

Waar:             Oudlaan 4 Utrecht

Aanmelden:   anuskha.soerahi@ictu.nl, met de volgende gegevens:

• Uw naam
• Organisatie waarvoor u werkzaam bent
• Nadere toelichting over uw deskundigheid op dit gebied. Uw functie kan daarvoor voldoende zijn, maar indien dat niet vanzelf spreekt graag enige toelichting, zodat wij zien wat voor deskundigheid wij kunnen verwachten.

Akkoord aansluitovereenkomst

BoZ en VECOZO hebben de afgelopen maanden overleg gevoerd over de voorstellen tot wijziging van de aansluitovereenkomst tussen zorgaanbieders en VECOZO. Inmiddels hebben de besprekingen met VECOZO geleid tot overeenstemming over verbeteringen in de aansluitovereenkomst, met name op het gebied van opzegging, tarieven en aansprakelijkheid. VECOZO zal aangesloten zorgaanbieders vanaf januari 2019 benaderen voor de nieuwe aansluitovereenkomst.

Nog geen overeenstemming tussen VECOZO en BOZ over aansluitovereenkomst

De afgelopen maanden hebben ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), overleg gevoerd met VECOZO over een voorgestelde aansluitovereenkomst. Tot op heden heeft dit overleg niet tot overeenstemming geleid. VECOZO beheert de digitale omgeving waarin zorgpartijen gegevens uitwisselen.

De brancheorganisaties zijn van oordeel dat de voorgestelde aansluitovereenkomst te grote risico’s voor zorgaanbieders oplevert en als onredelijk moet worden aangemerkt.
De knelpunten betreffen met name:
• de aansprakelijkheid van zorgaanbieders c.q. het uitsluiten van de eigen aansprakelijkheid van VECOZO;
• de ongespecificeerde mogelijkheid om kosten in rekening te kunnen brengen door VECOZO;
• de mogelijkheid van (ongewenste) opzegging door VECOZO.

De BoZ zal aan de Autoriteit Persoonsgegevens een finaal oordeel vragen over de vraag wat het ondertekenen van de aansluitovereenkomst voor zorgaanbieders betekent in het licht van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
De BoZ heeft in een brief aan VECOZO een aantal wijzigingen in de aansluitovereenkomst voorgesteld en is op dit moment in afwachting van een reactie van VECOZO.
VECOZO meldt op haar site dat uw huidige overeenkomst voldoet aan de wettelijke eisen.

congres De Zorg Brandveilig


Meld u aan voor het congres De Zorg Brandveilig.

Op maandag 26 juni organiseert De Zorg Brandveilig een bijzonder congres over risicogestuurde brandveiligheid in de zorg. In vijf parallelsessies en in een expertronde met exposanten komen alle facetten van een risicogestuurde aanpak aan bod. Iedereen die werkzaam is in de zorg kan zich nu gratis aanmelden voor deze unieke dag via http://www.dezorgbrandveilig.nl/agenda/congres-de-zorg-brandveilig

Reactie BoZ op amendement over aansprakelijkheid in de bouw

De brancheorganisaties in de zorg hebben met samen met Aedes, Federatie Opvang, RIBW Alliantie, PO-raad en VO-raad gereageerd op een amendement van het CDA op het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Dit wetsvoorstel voorziet o.a. in een herziening van de aansprakelijkheid in de bouw. De BoZ steunt de voorgestelde wijzigingen, die voorzien in een verbetering van de positie van de opdrachtgever, juist in de verwachting dat dit ook bijdraagt aan een betere kwaliteit en lagere faalkosten in de bouw. Het amendement bevat echter een voorstel om professionele opdrachtgevers zoals zorgorganisaties, uit te sluiten van deze herziening. De brancheorganisaties zijn van mening dat de verbetering die wordt beoogd met het wetsvoorstel, teniet wordt gedaan indien genoemd amendement wordt aangenomen.

Aanvulling: Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Het voorstel tot amendement van het CDA, waarop de brancheorganisaties in de zorg hebben gereageerd is afgewezen.

 

Download de reactie aan de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst in de Tweede Kamer

 

De Zorg Brandveilig presenteert eerste resultaten

brandveilig_web

Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland bundelen krachten in landelijk programma.

Voldoen aan wet- en regelgeving leidt voor zorgaanbieders vaak niet tot voldoende brandveiligheid, omdat gedrag en kenmerken van cliënten en patiënten extra risico’s vormen op het ontstaan van brand en bij evacuatie bij brand. De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en Brandweer Nederland stimuleren met het landelijke programma De Zorg Brandveilig dan ook de omslag naar een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Continue reading “De Zorg Brandveilig presenteert eerste resultaten”

Betere brandveiligheid in de zorg door risicogericht werken

Een omslag van regelgericht naar risicogericht werken. Dat is het doel van het landelijk programma ‘Naar een betere brandveiligheid in de zorg’ dat op dit moment ter hand wordt genomen. Om de brandveiligheid te verbeteren, willen zorgorganisaties niet alleen de wettelijke voorschriften volgen, maar vooral ook investeren in een veiligheidscultuur. Continue reading “Betere brandveiligheid in de zorg door risicogericht werken”