Categorie: ondernemerschap

Akkoord aansluitovereenkomst

BoZ en VECOZO hebben de afgelopen maanden overleg gevoerd over de voorstellen tot wijziging van de aansluitovereenkomst tussen zorgaanbieders en VECOZO. Inmiddels hebben de besprekingen met VECOZO geleid tot overeenstemming over verbeteringen in de aansluitovereenkomst, met name op het gebied van opzegging, tarieven en aansprakelijkheid. VECOZO zal aangesloten zorgaanbieders vanaf januari 2019 benaderen voor de nieuwe aansluitovereenkomst.

Nog geen overeenstemming tussen VECOZO en BOZ over aansluitovereenkomst

De afgelopen maanden hebben ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), overleg gevoerd met VECOZO over een voorgestelde aansluitovereenkomst. Tot op heden heeft dit overleg niet tot overeenstemming geleid. VECOZO beheert de digitale omgeving waarin zorgpartijen gegevens uitwisselen.

De brancheorganisaties zijn van oordeel dat de voorgestelde aansluitovereenkomst te grote risico’s voor zorgaanbieders oplevert en als onredelijk moet worden aangemerkt.
De knelpunten betreffen met name:
• de aansprakelijkheid van zorgaanbieders c.q. het uitsluiten van de eigen aansprakelijkheid van VECOZO;
• de ongespecificeerde mogelijkheid om kosten in rekening te kunnen brengen door VECOZO;
• de mogelijkheid van (ongewenste) opzegging door VECOZO.

De BoZ zal aan de Autoriteit Persoonsgegevens een finaal oordeel vragen over de vraag wat het ondertekenen van de aansluitovereenkomst voor zorgaanbieders betekent in het licht van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
De BoZ heeft in een brief aan VECOZO een aantal wijzigingen in de aansluitovereenkomst voorgesteld en is op dit moment in afwachting van een reactie van VECOZO.
VECOZO meldt op haar site dat uw huidige overeenkomst voldoet aan de wettelijke eisen.

congres De Zorg Brandveilig


Meld u aan voor het congres De Zorg Brandveilig.

Op maandag 26 juni organiseert De Zorg Brandveilig een bijzonder congres over risicogestuurde brandveiligheid in de zorg. In vijf parallelsessies en in een expertronde met exposanten komen alle facetten van een risicogestuurde aanpak aan bod. Iedereen die werkzaam is in de zorg kan zich nu gratis aanmelden voor deze unieke dag via http://www.dezorgbrandveilig.nl/agenda/congres-de-zorg-brandveilig

Reactie BoZ op amendement over aansprakelijkheid in de bouw

De brancheorganisaties in de zorg hebben met samen met Aedes, Federatie Opvang, RIBW Alliantie, PO-raad en VO-raad gereageerd op een amendement van het CDA op het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Dit wetsvoorstel voorziet o.a. in een herziening van de aansprakelijkheid in de bouw. De BoZ steunt de voorgestelde wijzigingen, die voorzien in een verbetering van de positie van de opdrachtgever, juist in de verwachting dat dit ook bijdraagt aan een betere kwaliteit en lagere faalkosten in de bouw. Het amendement bevat echter een voorstel om professionele opdrachtgevers zoals zorgorganisaties, uit te sluiten van deze herziening. De brancheorganisaties zijn van mening dat de verbetering die wordt beoogd met het wetsvoorstel, teniet wordt gedaan indien genoemd amendement wordt aangenomen.

Aanvulling: Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Het voorstel tot amendement van het CDA, waarop de brancheorganisaties in de zorg hebben gereageerd is afgewezen.

 

Download de reactie aan de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst in de Tweede Kamer

 

De Zorg Brandveilig presenteert eerste resultaten

brandveilig_web

Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland bundelen krachten in landelijk programma.

Voldoen aan wet- en regelgeving leidt voor zorgaanbieders vaak niet tot voldoende brandveiligheid, omdat gedrag en kenmerken van cliënten en patiënten extra risico’s vormen op het ontstaan van brand en bij evacuatie bij brand. De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en Brandweer Nederland stimuleren met het landelijke programma De Zorg Brandveilig dan ook de omslag naar een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Continue reading “De Zorg Brandveilig presenteert eerste resultaten”

Betere brandveiligheid in de zorg door risicogericht werken

Een omslag van regelgericht naar risicogericht werken. Dat is het doel van het landelijk programma ‘Naar een betere brandveiligheid in de zorg’ dat op dit moment ter hand wordt genomen. Om de brandveiligheid te verbeteren, willen zorgorganisaties niet alleen de wettelijke voorschriften volgen, maar vooral ook investeren in een veiligheidscultuur. Continue reading “Betere brandveiligheid in de zorg door risicogericht werken”