Over BoZ

ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN werken samen in de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ).

De BoZ biedt de leden drie functies:
• gezamenlijke belangenbehartiging
• afstemming van beleid en belangenbehartiging
• informatie en kennisuitwisseling

De BoZ biedt de branches een voertuig om – als dat meerwaarde biedt voor alle brancheorganisaties – in gezamenlijkheid op te trekken. Deze gezamenlijkheid komt tot stand voor zover de aangesloten leden dit in BoZ-verband willen organiseren. De BoZ-leden bepalen de BoZ-agenda. Thema’s die zich voor deze agenda lenen zijn thema’s die naar hun aard de individuele branches overschrijden, bijvoorbeeld sectorale wetgeving, dan wel thema’s waar het gezamenlijk optrekken betere resultaten oplevert dan individuele actie.