Disclaimer

De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BOZ), tenzij expliciet anders is vermeld. Aan de op de website van de BOZ opgenomen en via de links te ontsluiten informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De BOZ heeft aan het opstellen van de inhoud van de pagina’s de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de website van de BOZ onvolledig is of onjuistheden bevat. De BOZ aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. De BOZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de site of de inhoud van de pagina’s die door links die op de website van de BOZ zijn opgenomen beschikbaar zijn.

De BOZ verklaart krachtens art. 6:253 e.v. BW deze disclaimer onverkort van toepassing op al degenen die bezit en/of beschikking heeft gekregen over een van de website van de BOZ gedownload document dan wel anderszins informatie heeft verkregen die van de website van de BOZ afkomstig is, doch dit document of deze informatie niet zelf van de BOZ website heeft gedownload c.q anderszins heeft gehaald.

Degene die van de website van de BOZ een document download of anderszins informatie haalt en op wie de onderhavige disclaimer van toepassing is, is verplicht iedere (latere) gebruiker van het document en / of informatie afkomstig van de website van de BOZ op de hoogte te stellen van de inhoud en de werking van de onderhavige disclaimer.

Deze website (inclusief onderhavige disclaimer) wordt beheerst door Nederlandse recht. De bevoegde rechter te Utrecht heeft uitsluitende bevoegdheid om van alle geschillen met betrekking tot deze internetsite respectievelijk disclaimer kennis te nemen.