Archieven: Nieuws

Afscheid Johan van der Spek

Op 30 mei 2023 neemt Johan van der Spek afscheid als secretaris van de BoZ. Sinds 2006 is Johan het gezicht geweest van de BoZ en heeft hij als secretaris op vele manieren bijgedragen aan de samenwerking tussen ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN . Hij verlaat de BoZ om per 1 juni 2023 als manager kerntaken bij de NFU aan de slag te gaan.

Nieuw BoZ-model klokkenluidersregeling

Op 18 februari 2023 is de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet huis voor klokkenluiders.
Klik hier voor een infographic met daarin de belangrijkste wijzigingen. Bestaande regelingen moeten worden aangepast aan nieuwe beschermingsmaatregelen voor klokkenluiders.

Onder de vorige wet moest de melder aantonen dat hij een melding had gedaan, dat hij was benadeeld en dat de benadeling kwam door die melding. Volgens de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders hoeft hij alleen aan te tonen dat hij met redelijke gronden heeft gemeld en dat hij is benadeeld. De nieuwe wet gaat uit van het vermoeden dat de benadeling het gevolg is van de melding of openbaarmaking. De bewijslast ten aanzien van het verband tussen de benadeling en de melding is verschoven naar de werkgever. Het is nu aan de werkgever (die de benadelende maatregel heeft genomen) om aan te tonen dat de benadeling niet het gevolg is van de melding.
Klik hier voor verdere informatie over de nieuwe wet.

De BoZ heeft de modelregeling voor klokkenluiders aangepast aan de nieuwe wet.
Klik hier voor het model in word.
Klik hier voor het model in pdf.

 

BoZ modelverwerkersovereenkomst vernieuwd

De BoZ heeft eind 2017 in het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een modelverwerkersovereenkomst ontwikkeld. Anno eind 2022 werd het hoog tijd voor een update daarvan. Hieronder treft u een geactualiseerde versie in het Nederlands en in het Engels aan.

Om goede zorg te kunnen verlenen is het in de gezondheidszorg noodzakelijk dat dossiers van cliënten worden aangelegd. Die bevatten daardoor zeer gevoelige gegevens. Het recht op privacy en de daarop gebaseerde wetgeving brengt mee dat degenen die deze persoonsgegevens verwerken daar heel zorgvuldig mee omgaan. Daarom is het essentieel om daarover goede afspraken te maken met partijen die in opdracht van zorginstellingen met deze bijzondere persoonsgegevens te maken krijgen, zodat die gegevens te allen tijde veilig en verantwoord worden verwerkt. Met een zogeheten verwerkersovereenkomst kunnen (en moeten) daarover met de opdrachtnemer afspraken worden gemaakt.

Download hier de modelverwerkersovereenkomst in word

Download hier de toelichting op de modelverwerkersovereenkomst in word

Download hier de modelverwerkersovereenkomst als pdf

Download hier de toelichting op de modelverwerkersovereenkomst als pdf

Download hier Engelse versie van de modelverwerkersovereenkomst in word (English)

Download hier Engelse versie van de toelichting op de modelverwerkersovereenkomst in word (English)

Download hier Engelse versie van de modelverwerkersovereenkomst als pdf (English)

Download hier Engelse versie van de toelichting op de modelverwerkersovereenkomst als pdf (English)

Collectieve regeling voor zorgmedewerkers met long-COVID

De minister voor Langdurige Zorg en Sport heeft de BoZ verzocht om met werknemersorganisaties tot een collectieve regeling te komen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten. De BoZ heeft besloten dat een publieke regeling de aangewezen weg is om hierin te voorzien. In een brief aan de minister wordt dit toegelicht.

Wet bescherming klokkenluiders aangenomen

24 januari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet is een implementatie van een Europese Richtlijn. De Tweede Kamer was in december 2022 akkoord gegaan met de nieuwe wet. Hier is een lang wetgevingstraject aan voorafgegaan waarbij er meerdere keren wijzigingen zijn doorgevoerd in het wetsvoorstel.

Omdat de het wetsvoorstel nog onderhevig was aan wijzigingen is gewacht met de ontwikkeling van een nieuw BoZ-model voor de klokkenluidersregeling. Dit is nu ter hand genomen en de BoZ verwacht het nieuwe model dit voorjaar te publiceren.

De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 in werking getreden. Werkgevers in de private sector met 50 tot 249 werknemers hebben tot 17 december 2023 de tijd om de bestaande procedure voor het melden van (een vermoeden van) een misstand aan te passen.  Klik hier voor een infographic met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

BoZ reageert op wetsvoorstel integere bedrijfsvoering

Zorgmiddelen moeten naar de zorg, niet naar ondernemers, bestuurders of zorgprofessionals die hun eigen belang boven dat van goede zorg stellen. De intentie van het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) dat er aan dat probleem iets moet gebeuren, steunt de BoZ volledig. Het doel is goed. De wet zal publiekrechtelijk toezicht introduceren of versterken op onderdelen van de bedrijfsvoering van de zorg. De onderbouwing dat daarmee de problemen echt worden opgelost, overtuigt echter niet.
Het wetsvoorstel stamt nog van voor het IZA en is daarmee niet in lijn daar waar het bevorderen van vertrouwen en verminderen van administratieve lasten betreft. De BoZ pleit ervoor om het wetsvoorstel te heroverwegen.
Het wetsvoorstel grijpt diep in op de zelfregulering van de zorgsector op een domein (integriteit) dat zich voor een belangrijk deel niet via wetten en toezicht laat reguleren.
De brancheorganisaties zijn gaarne bereid om opnieuw met de overheid in gesprek te gaan over de mogelijke bijdrage van de Governancecode Zorg aan de oplossing van de geschetste problemen en die op een hoger plan te brengen.

Lees hier de complete BoZ-reactie op het wetsvoorstel

Aan de slag met informatieveilig gedrag in de zorg

Op 7 april 2022 lanceert het programma ‘Informatieveilig gedrag in de zorg’ de website Informatieveiliggedragzorg.nl: een toegankelijke en gestructureerde weergave van de eerder ontwikkelde Wegwijzer Aan de slag met informatieveilig gedrag. U ziet direct welke stappen u kunt nemen om het informatieveilige gedrag van uw medewerkers te verbeteren.

Het programma bestaat sinds 2020 en werd de eerste twee jaar uitgevoerd door Stichting ICTU in opdracht van ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg, en het ministerie van VWS. Op 1 april heeft ICTU het programma overgedragen aan ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. ECP richt zich vooral op het verspreiden, toelichten en ondersteunen van de gedragsaanpak. Het doel is dat veel meer zorgorganisaties effectieve interventies kiezen om gedragsverandering bij zorgprofessionals te bereiken op het gebied van informatieveiligheid.

Ga naar www.informatieveiliggedragzorg.nl .

Governancecode Zorg geactualiseerd

Op 3 december 2021 heeft de algemene ledenvergadering van de Nederlandse ggz ingestemd met de geactualiseerde Governancecode Zorg. De ledenvergaderingen van ActiZ, NVZ, NFU en VGN waren al eerder akkoord gegaan. Hiermee is de herziene Governancecode Zorg 2022 een feit; deze geldt vanaf 1 januari 2022. Aanleiding voor de actualisering van de code zijn de evaluatie van de code, adviezen van de BoZ Governance innovatie- en adviescommissie (IAC) en nieuwe wetgeving.

De adviezen van het IAC over belangenverstrengeling en over de governance van samenwerkingsverbanden zijn verwerkt in de vernieuwde code. Voor toezichthouders zijn enkele bepalingen uit de code geschrapt omdat die nu opgenomen zijn in wetgeving.

Verder is veel explicieter aandacht besteed aan professionele zeggenschap. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een afspraak tussen V&VN, werknemersorganisaties en de brancheorganisaties in de zorg en de aanbevelingen uit het SER-rapport Aan de slag voor de zorg.

Naast de waarborgen die er waren, is in de code nu opgenomen dat de zorgorganisatie zorgt dat professionals invloed kunnen hebben op het beleid dat hen raakt in de dagelijkse beroepsuitoefening, maar ook dat ze betrokken worden bij de beleidskeuzes over ‘de zorg van morgen’.

Download:

SER: vergroot waardering, ruimte en betrokkenheid van zorgmedewerkers

Zicht op een mooie loopbaan, ruimte voor opleiding en ontwikkeling, zeggenschap over het eigen werk én een goed salaris: het is allemaal belangrijk om voldoende, gemotiveerde en goed opgeleide zorgmedewerkers te hebben, nu en in de toekomst. Het SER-advies “Aan de slag voor de zorg, een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt” is duidelijk over waar de actie vandaan moet komen: de overheid, zorgverzekeraars, sectoren en branches, en zorgorganisaties en zorgmedewerkers zelf.

 

De SER heeft een agenda van vijf punten opgesteld. Daarbij geeft de SER op elk punt aanbevelingen op drie niveaus: overheid en zorgverzekeraars, sector en branches, en zorgmedewerkers en hun zorgorganisaties.

 

Professionele ruimte

Het eerste punt is professionele ruimte van en voor medewerkers. Dit vereist investeren in vertrouwen, het heroverwegen van interne regels en kwaliteitsrichtlijnen, en het verminderen van de regeldruk. Passende zorg is het uitgangspunt, daar hoort een zorgsysteem bij dat gebaseerd is op vertrouwen in en de autonomie van zorgprofessionals.

 

Scholing en ontwikkeling

Het tweede punt is de verbetering van mogelijkheden voor scholing, ontwikkeling en loopbaanperspectief. Zorgprofessionals moeten ruimte krijgen voor brede ontwikkeling, dus ook bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling. In regionale leer- en loopbaannetwerken kan ontwikkeling buiten de eigen organisatie, zorgdomein of functie worden gestimuleerd. De overheid en zorgverzekeraars moeten dit faciliteren door geoormerkt geld vrij te maken.

 

Behoud van medewerkers

Het derde agendapunt is aandacht voor het behoud van medewerkers. Zorgorganisaties kunnen daaraan werken door de kwaliteit van stageplekken te verbeteren. Branche en sectoren kunnen regionaal gaan samenwerken om mogelijkheden te bieden waarmee zorgmedewerkers hun werk-privé balans beter kunnen bewaken. En van de overheid en zorgverzekeraars worden regelingen ter bekostiging gevraagd.

 

Waardering en zeggenschap

Het vierde punt is waardering van en zeggenschap voor de medewerkers. Aan medewerkers en hun werkgevers wordt aanbevolen om de professionele betrokkenheid en waardering van kennis en ontwikkeling te vergroten.

Delen van de zorg kennen historisch een lagere beloning dan het marktgemiddelde.

Om zicht te krijgen op deze verschillen is door de AWVN in opdracht van de BoZ een onderzoek uitgevoerd waarbij de salarisschalen in diverse cao’s binnen en buiten de zorg vergelijkbaar zijn gemaakt. De samenvatting van het rapport vindt u hier. Het integrale rapport wordt op verzoek aan u toegezonden.

De commissie adviseert structureel extra budget beschikbaar te stellen om te investeren in de beloningen in de zorg, in het bijzonder daar waar sprake is van een achterstand ten opzichte van de markt, zodat een vergelijkbaar niveau met de marktsector kan worden gerealiseerd.

De discipline van de zorgprofessional moet op het hoogste bestuurlijke niveau worden vertegenwoordigd binnen zorgorganisaties.  Zodat elementen als professionele ruimte, werkdruk, zeggenschap en ontwikkeling altijd worden meegenomen in het beleid van een zorgorganisatie.

 

Betrek zorgmedewerkers bij innovatie

Tot slot agendeert de SER de technologische en sociale innovatie. Bij de ontwikkeling van nieuwe technologie moeten zorgmedewerkers betrokken zijn om te waarborgen dat de technologie aansluit op hun werksituatie. Dat vereist ook aandacht van personeelsmanagers en bestuurders. Overheid en zorgverzekeraars moeten hierin de regie nemen, initiatieven bundelen en concrete doelstellingen formuleren.