Categorie: wet- en regelgeving

Modelverwerkersovereenkomst voor de zorgsector

Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben in het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een standaard modelverwerkersovereenkomst ontwikkeld.
Het model is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgorganisaties, leveranciers en deskundigen.

Om goede zorg te kunnen verlenen, worden in de zorg dossiers van cliënten of patiënten aangelegd, die zeer gevoelige gegevens bevatten. Het recht op privacy en de daarop gebaseerde wetgeving brengt mee dat degenen die deze persoonsgegevens verwerken, daar heel zorgvuldig mee omgaan. Daarom is het essentieel om goede afspraken te maken met partijen die in opdracht van zorginstellingen met deze bijzondere persoonsgegevens te maken krijgen, zodat die gegevens te allen tijde veilig en verantwoord worden verwerkt. Met een zogeheten verwerkersovereenkomst kunnen (en moeten) daarover met de opdrachtnemer afspraken worden gemaakt.
Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is wettelijk verplicht als een zorgaanbieder een derde partij inschakelt die persoonsgegevens verwerkt namens de zorgaanbieder, bijvoorbeeld de leverancier van het cliënten/patiëntendossier. Deze verplichting vloeit tot 25 mei 2018 voort uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 uit de AVG. De Wbp spreekt over bewerkersovereenkomst, de AVG spreekt over verwerkersovereenkomst, de betekenis hiervan verschilt echter niet.
De door de brancheorganisaties ontwikkelde modelverwerkersovereenkomst werkt als standaard voor de hele zorgsector. Zorgorganisaties kunnen het model binnen de grenzen van de Wbp en de AVG aanpassen.

Het model 2017 is niet meer beschikbaar. Klik hier voor de actuele versie.

 

Reactie BoZ op amendement over aansprakelijkheid in de bouw

De brancheorganisaties in de zorg hebben met samen met Aedes, Federatie Opvang, RIBW Alliantie, PO-raad en VO-raad gereageerd op een amendement van het CDA op het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Dit wetsvoorstel voorziet o.a. in een herziening van de aansprakelijkheid in de bouw. De BoZ steunt de voorgestelde wijzigingen, die voorzien in een verbetering van de positie van de opdrachtgever, juist in de verwachting dat dit ook bijdraagt aan een betere kwaliteit en lagere faalkosten in de bouw. Het amendement bevat echter een voorstel om professionele opdrachtgevers zoals zorgorganisaties, uit te sluiten van deze herziening. De brancheorganisaties zijn van mening dat de verbetering die wordt beoogd met het wetsvoorstel, teniet wordt gedaan indien genoemd amendement wordt aangenomen.

Aanvulling: Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Het voorstel tot amendement van het CDA, waarop de brancheorganisaties in de zorg hebben gereageerd is afgewezen.

 

Download de reactie aan de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst in de Tweede Kamer

 

Reactie BoZ op de consultatieversie van de Wmcz

De brancheorganisaties in de zorg hebben gereageerd op de consultatieversie van het wetsontwerp dat beoogt de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) te vervangen. Met deze reactie wil de BoZ, vanuit het perspectief om te komen tot werkbare en werkzame medezeggenschap, een bijdrage leveren aan een evenwichtiger wetsvoorstel.

Download de BoZ-reactie op de consultatieversie van de Wmcz

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Op 29 september 2015 vindt de plenaire behandeling plaats van het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en de VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben tijdens de schriftelijke fase van de behandeling van het wetsvoorstel verschillende malen de aandacht van de Eerste Kamer gevraagd voor vragen en bedenkingen bij dit het wetsvoorstel. In een brief heeft de BoZ de Eerste Kamerleden verzocht de vragen en bedenkingen te betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.

Ter volledigheid zijn alle brieven die de brancheorganisaties naar aanleiding van deze wet hebben geschreven bij dit bericht bijgevoegd.

Continue reading “Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg”

Nieuwe Europese privacyregels in aantocht

 

De Europese Unie (EU) bereidt nieuwe regels voor ter bescherming van persoonsgegevens, die ook hun impact zullen hebben op de zorg. Wat betekenen ontwikkelingen als een ‘meldplicht datalekken’ en het aanstellen van een privacyfunctionaris voor de zorg?

De EU wil de privacy van de Europese burgers beter beschermen via een nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sinds de totstandkoming van de nationale en Europese privacyregels (de Europese richtlijn ter bescherming van persoonsgegevens uit 1995 en de Wet bescherming persoonsgegevens uit 2001) is de omvang van automatische verwerking van persoonsgegevens namelijk enorm toegenomen. Ook niet-Europese organisaties als Google, Apple, Microsoft en Facebook verwerken grote hoeveelheden persoonsgegevens van Europese burgers.
Ook zorgaanbieders krijgen met deze AVG te maken. Zo ver is het echter nog niet. Als de AVG in 2014 wordt aangenomen, geldt een overgangstermijn van twee jaar. Continue reading “Nieuwe Europese privacyregels in aantocht”

Zorgakkoord biedt zorgsector beter perspectief dan regeerakkoord

De Brancheorganisaties in de Zorg, ActiZ, VGN, NVZ, NFU en GGZ Nederland, hebben vandaag een zorgakkoord gesloten met het ministerie van VWS. De brancheorganisaties hebben gezamenlijk gezorgd dat de bezuinigingen op twee cruciale punten zijn aangepast: de voorgestelde nullijn in de zorg is van tafel en er blijft financiële ruimte voor arbeidsvoorwaarden. Dit is een enorme winst voor cliënten en medewerkers, want het verlies aan werkgelegenheid wordt meer dan gehalveerd en de zware zorg voor mensen die dat echt nodig hebben blijft gegarandeerd.

Continue reading “Zorgakkoord biedt zorgsector beter perspectief dan regeerakkoord”

Wetsvoorstel zorgspecifieke fusietoets roept vragen op

 

Op 12 juli 2012 is de Vaste Kamercommissie van VWS in de gelegenheid vragen in te brengen over het wetsvoorstel voor de zorgspecifieke fusietoets.
Op 1 september 2011 stuurde de BoZ al een brief aan de Kamer over het aanscherpen van het toezicht op fusies tussen zorginstellingen en de voorgenomen uitbreiding van de bevoegdheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om instellingen op basis van kwaliteitsoverwegingen te kunnen opsplitsen. De BoZ sprak zijn zorgen uit over het gebrek aan meerwaarde van deze zorgspecifieke fusietoets. De opsplitsingsbevoegdheid van de IGZ leek de BoZ in de praktijk niet uitvoerbaar. Nu de beleidsvoornemens van de bewindslieden van VWS in wetsvoorstellen zijn omgezet, levert dit veel vragen op. De BoZ heeft de Vaste Kamercommissie een brief gestuurd met het voorstel deze vragen te betrekken bij de bespreking van het wetsvoorstel.

 

Download de brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS d.d. 9 juli 2012

Kabinetsplannen fusietoets schieten door

 

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn zorgen uitgesproken over de kabinetsplannen over fusies in de zorg.

Het gaat hierbij om het aanscherpen van het toezicht op fusies tussen zorginstellingen en de voorgenomen uitbreiding van de bevoegdheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Volgens BoZ zou de regering er beter aan doen eerst de resultaten van de verbeterde betrokkenheid van cliëntenraden en het nieuwe toezichtkader over bestuurlijke verantwoordelijkheid van de IGZ af te wachten.Ook de plannen om integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders tegen te gaan stuiten op bezwaren. De BoZ stelt dat een dergelijk verbod niet noodzakelijk is, omdat er minder vergaande instrumenten beschikbaar zijn om de publieke belangen te waarborgen. Continue reading “Kabinetsplannen fusietoets schieten door”

Zorgbranches: nieuwe bouwregels kosten miljard

‘Nauwelijks bijdrage aan verhoging brandveiligheid’

Het Bouwbesluit 2012 leidt voor zorginstellingen tot grote financiële en organisatorische consequenties. Als het ontwerpbesluit doorgang vindt, betekent het dat de zorgsector voor ongeveer € 1 miljard moet gaan investeren. Dat is exclusief omzetverlies tijdens eventuele bouwwerkzaamheden, hogere onderhoudskosten en kosten voor periodieke vervanging. Dat schrijft Brancheorganisaties Zorg (BoZ) aan de Tweede Kamer. Zij baseert zich op schattingen van TNO centrum Zorg en Bouw, dat de gevolgen voor de zorg van het voorgenomen kabinetsbesluit heeft beoordeeld.
Continue reading “Zorgbranches: nieuwe bouwregels kosten miljard”