Categorie: governance

Consultatie Zorgbrede Governancecode

Consultatie Zorgbrede Governancecode

De zorg is voortdurend in verandering. Dat geldt ook voor de kennis, opvattingen en verwachtingen rond goed bestuur en de governance in zorgorganisaties. De brancheorganisaties in de zorg willen de kwaliteit van het bestuur en het interne toezicht in de zorgsector verder verbeteren. Daarom hebben de brancheorganisaties besloten tot een herijking en vernieuwing van de Zorgbrede Governancecode.
Continue reading “Consultatie Zorgbrede Governancecode”

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over declaraties

Maandag 1 februari 2016 is er een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over declaraties in de zorg. Aanleiding van dit Rondetafelgesprek is het verzoek van RTL Nieuws om inzage in de declaraties van zorgbestuurders. Tweede Kamerleden willen inzicht in de overwegingen die de reacties op het RTL verzoek hebben bepaald. De BoZ is voor dit gesprek uitgenodigd.

Download de position paper die de BoZ heeft ingebracht.

Meer openbaarheid over declaraties in de zorg

De besturen van de brancheorganisaties in de zorg hebben besloten om de Zorgbrede Governancecode te herijken en stevig te vernieuwen. Transparantie en bijdragen aan maatschappelijk vertrouwen zijn daarbij leidende principes.

In dit verband hebben zij ook gesproken over de verantwoording van declaraties van bestuurders en toezichthouders. Declaraties dienen altijd passend te zijn in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. Om dit te concretiseren wordt een specifieke regeling opgenomen in de nieuwe Zorgbrede Governancecode.
Continue reading “Meer openbaarheid over declaraties in de zorg”

Rondetafelgesprek Governance

Op 5 maart 2015 heeft in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaatsgevonden over Governance in de zorg. Yvonne van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft namens de Brancheorganisaties zorg (BoZ) het woord gevoerd over de visie van de brancheorganisaties op de kabinetsvoornemens over Governance in de zorg. Het is goed dat de minister niet kiest voor een apart wetsvoorstel Goed Bestuur in de zorg en de code als veldnorm versterkt.

Lees de position paper voor de complete inzet van de BoZ.

Vragen over de brief Goed bestuur

De minister van VWS wil de eisen aan bestuurders en toezichthouders aanscherpen. De minister heeft haar voornemens beschreven in haar brief over goed bestuur in de zorg van 19 september jl.
De BoZ kan zich in algemene zin vinden in de richting die de minister met deze brief is ingeslagen. Zo is het positief dat er resultaatsnormen zijn geformuleerd en dat de verantwoordelijkheid voor de invulling hiervan voor een belangrijk deel aan het veld wordt overgelaten. De BoZ is blij met de erkenning van de Zorgbrede Governancecode als veldnorm. Niettemin roepen de voornemens van de minister ook vragen op. De Vaste Kamercommissie van VWS is verzocht deze vragen onder de aandacht van de minister te brengen.

Download de brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS

Zorgbrede Governancecode 2010

De brancheorganisaties in de zorg ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en VGN  hebben de verantwoordelijkheid genomen om zelf regels op te stellen voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen. Deze regels zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode. Naleving van deze code geldt als lidmaatschapsverplichting voor de aangesloten brancheorganisaties.

Download de Zorgbrede Governancecode 2010