Actualisering model klokkenluidersregeling

Actualisering model klokkenluidersregeling

Het model klokkenluidersregeling is geactualiseerd.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het model van juli 2017 zijn:

  • veel explicieter is in de toelichting aangegeven dat de instelling de keuze heeft om (naast de vertrouwenspersoon) ‘iedere leidinggevende’ of alleen de raad van bestuur als meldinstantie aan te wijzen;
  • verhelderd is dat de melder bij het vermoeden van een misstand in een andere organisatie kan kiezen om dat volgens de eigen interne procedure te doen of rechtstreeks bij die andere organisatie, volgens de daar geldende klokkenluidersregeling;
  • de redactie is verbeterd.

Het tweede punt betreft een wijziging van een aanpassing in het BoZ-model van juli 2017. Op basis van een extern advies was in dat model opgenomen dat het melden van een misstand in een andere organisatie gemeld moet worden in de eigen organisatie, zodat de melder in overleg met de eigen organisatie kan besluiten wat er met het vermoeden van de misstand in een andere organisatie moet gebeuren.
Daarbij werd ook overwogen dat  de rechtsbescherming voor de melder geregeld wordt in de klokkenluidersregeling van de organisatie waar men werkt, en niet door de regeling van de andere organisatie. Het is bovendien op voorhand niet te zeggen of de andere organisatie een klokkenluidersregeling heeft en wat daarin mogelijk geregeld is. Denk bijvoorbeeld een kleine organisaties met minder dan 50 werknemers waarvoor geen verplichting voor een klokkenluidersregeling geldt.
Het Huis voor Klokkenluiders (HvK) heeft kortgeleden BoZ verzocht om in de modelregeling op te nemen dat de werknemer die een vermoeden heeft van een misstand in een andere organisatie dit naar keuze kan melden bij de eigen organisatie of de andere organisatie, omdat dit beter aansluit op de wet HvK. De BoZ heeft met deze aanpassing gehoor gegeven aan dit verzoek.

LET OP ER IS NIEUWE WETGEVING OP KOMST. ONDERSTAAND MODEL IS DAAROP NOG NIET AANGEPAST. ER WORDT GEWERKT AAN EEN AANPASSING VAN HET MODEL.

De EU-richtlijn voor betere klokkenluidersbescherming moet uiterlijk op 17 december 2021 door alle lidstaten zijn geïmplementeerd. Dat betekent dat alle lidstaten ervoor moeten zorgen dat hun nationale wetten op die datum voldoen aan de richtlijn. In Nederland ligt het wetsvoorstel nu bij de Tweede Kamer. Wat gebeurt er als we de deadline van 17 december 2021 niet halen? In dit artikel lees je wat de gevolgen zullen zijn.

Download de modelregeling klokkenluiders 2018