Vragen over de brief Goed bestuur

Vragen over de brief Goed bestuur

De minister van VWS wil de eisen aan bestuurders en toezichthouders aanscherpen. De minister heeft haar voornemens beschreven in haar brief over goed bestuur in de zorg van 19 september jl.
De BoZ kan zich in algemene zin vinden in de richting die de minister met deze brief is ingeslagen. Zo is het positief dat er resultaatsnormen zijn geformuleerd en dat de verantwoordelijkheid voor de invulling hiervan voor een belangrijk deel aan het veld wordt overgelaten. De BoZ is blij met de erkenning van de Zorgbrede Governancecode als veldnorm. Niettemin roepen de voornemens van de minister ook vragen op. De Vaste Kamercommissie van VWS is verzocht deze vragen onder de aandacht van de minister te brengen.

Download de brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS