Nieuw model klokkenluidersregeling

Nieuw model klokkenluidersregeling

Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor klokkenluiders (wet HvK) in werking getreden. De wet HvK voorziet in de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders (HvK). Het Huis kan werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang adviseren en kan onderzoek doen naar deze vermoede misstand en naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen. Verder verplicht de wet HvK werkgevers bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn tot het vaststellen van een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand.

Voor de leden van de bij de BoZ aangesloten brancheorganisaties gold al een verplichting voor een klokkenluidersregeling op grond van artikel 3.1.5. van de Zorgbrede Governancecode. De BoZ heeft in dat verband in 2010 een modelregeling uitgebracht. Deze modelregeling was nog niet geënt op de wet HvK, daarom is dit nieuwe model ontwikkeld.
De tweede reden voor dit nieuwe model is de vernieuwing van de Zorgbrede Governancecode.

 

In de BoZ-modelregeling 2010 was (op basis van de Zorgbrede Governancecode  2010) het “vermoeden van een onregelmatigheid” onderdeel van de regeling. In dit nieuwe model is dit begrip niet meer opgenomen, om daarmee aan te sluiten op de keuze van de wetgever in de Wet HvK, dat het vermoeden van een misstand als centraal begrip neemt. Ook in de beoogde Zorgbrede Governancecode 2017 keert het begrip onregelmatigheid niet meer terug.
In de praktijk is het begrip onregelmatigheid namelijk lastig te definiëren en af te bakenen. Daarmee wordt tevens diffuus wanneer nu wel of niet een beroep kan worden gedaan op bescherming van de rechtspositie.

 

Dat betekent niet dat er in zorgorganisaties geen aandacht moet zijn voor onregelmatigheden, ongerechtigheden, incidenten etc. Integendeel. Dit verdient de volle aandacht en zou zijn invulling moeten krijgen in een open aanspreekcultuur, een goed systeem van veilig melden en een cultuur van het bespreken van dilemma’s en het leren van fouten.

De Zorgbrede Governancecode 2010 is nog van kracht tot en met 31 december 2016. Met de toepassing van dit model wordt afgeweken van de code 2010. Deze afwijking kan worden verantwoord in het licht van de wet Huis voor klokkenluiders alsmede de Governancecode Zorg 2017 die vanaf 1 januari 2017 van kracht is.

 

Tenslotte
Op basis van de Wet op de ondernemingsraden geldt een instemmingsrecht van de ondernemingsraad voor deze modelregeling of een aangepaste versie daarvan.

Klik hier voor de modelregeling klokkenluiden.