Meer openbaarheid over declaraties in de zorg

Meer openbaarheid over declaraties in de zorg

De besturen van de brancheorganisaties in de zorg hebben besloten om de Zorgbrede Governancecode te herijken en stevig te vernieuwen. Transparantie en bijdragen aan maatschappelijk vertrouwen zijn daarbij leidende principes.

In dit verband hebben zij ook gesproken over de verantwoording van declaraties van bestuurders en toezichthouders. Declaraties dienen altijd passend te zijn in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. Om dit te concretiseren wordt een specifieke regeling opgenomen in de nieuwe Zorgbrede Governancecode.
De kern van de nieuwe regeling is dat onkostenvergoedingen aan bestuurders altijd plaatsvinden volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld beleid. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de Raad van Toezicht ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt in het jaarverslag verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven.

 

Advies aan de leden
Zorginstellingen zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de beslissing of zij ook de declaraties uit het verleden en in de toekomst openbaar maken. De brancheorganisaties adviseren hun leden om al in de geest van de nieuwe regeling het jaarverslag 2015 op te stellen.