Governancecode Zorg stevige impuls voor goed bestuur

Governancecode Zorg stevige impuls voor goed bestuur

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft een onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden naar de bijdrage van de Governancecode Zorg 2017 aan de kwaliteit van bestuur en toezicht in de zorg.  Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van bestuur en toezicht van zorginstellingen zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld in de richting die de code beoogt. De code heeft daarmee een serieuze bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van de professionalisering van bestuur en toezicht in de zorg.

Uit het onderzoek komt naar voren dat vrijwel alle zorgorganisaties goed bekend zijn met de code en vooral de ‘hardere’ codebepalingen, zoals het hebben van een klokkenluidersregeling, behoorlijk goed naleven. Er is ruimte voor het beter doorleven van de ‘zachtere’  bepalingen die gaan over waarden, cultuur en gedrag.
De geïnterviewde bestuurders en toezichthouders hechten sterk aan de code als vorm van zelfregulering. Verder zijn ze te spreken over het principle based karakter van de code.
De brancheorganisaties in de zorg stellen vast dat een stevige bijdrage is geleverd aan de professionalisering van bestuur en toezicht, maar zien ook uitdagingen en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en zullen de komende periode aan de slag gaan met de aanbevelingen uit het onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd door Governance Support en maakt deel uit van een breder onderzoek naar de bijdrage van zelfregulerende maatregelen van de sector aan goed bestuur en toezicht in de zorg, dat op verzoek van het ministerie van VWS wordt uitgevoerd. De andere twee deelonderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van de NVZD en de NVTZ en kennen vergelijkbare uitkomsten. VWS zal in 2021 een meta-analyse uitvoeren op de drie rapporten en met een beleidsreactie komen.

Download hier het evaluatierapport.